POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Aplikacji Whisbear z dnia 24.04.2018 r. (Regulamin). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

1. DANE PRZETWARZANE PRZEZ WHISBEAR

1.1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników przetwarzane są przez Whisbear (tj. Whisbear spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Opaczewskiej 42/27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000555169, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7010481536 i REGON 36137404, o kapitale zakładowym wysokości 8.800 zł), które jest administratorem danych osobowych.

1.2. Kontakt z administratorem może się odbywać w szczególności mailowo przez adres APP.WHISBEAR@WHISBEAR.COM.

1.3. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Użytkowników, a następnie przesłanych Whisbear za pomocą odpowiedniego formularza danych. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, płci, daty urodzenia, cech fizjologicznych, stanu zdrowia.

1.4. Aplikacja przechowuje również informacje uzyskiwane podczas korzystania z Usług przez Użytkownika. Są to informacje z urządzenia (np. średnia długość szumu Leniwca E-zzy, długość bez szumu w trakcie działania nasłuchu CrySensor, ilość włączeń Leniwca E-zzy, jak również hasło do Leniwca E-zzy, przechowywane w celu uniemożliwienia się połączenia z zabawką przez inne urządzenie mobilne) oraz informacje o lokalizacji (Aplikacja może gromadzić i przetwarzać informacje na temat rzeczywistego miejsca pobytu Użytkownika). Informacje te są zbierane w celach statystycznych, świadczenia usługi Statystyk lub w celu zabezpieczenia Usług przed nieuprawnionymi osobami. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.

1.5. Aplikacja może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji i nadejścia zapytania, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Aplikacją. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Aplikacji i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.

1.6. Whisbear nie dokonuje transferu danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej.

2. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu: (a) realizacji przepisów praa, (b) wykonywania Umów, świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności prowadzenia Konta oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie,

(c)działań promocyjnych lub marketingowych Whisbear. Informacje i dane osobowe podawane przez Użytkownika służą w szczególności dostosowaniu treści w Aplikacji oraz dostosowaniu Usług do Użytkownika, przykładowo, w celu wyświetlaniu informacji zależnych od daty urodzenia dziecka albo wyświetlania spersonalizowanych powiadomień.

2.2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres 5 lat i po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.

2.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Aplikacji i realizację Umów.

2.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 2.1. lit. (a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 2.1 lit. (b) jest to ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, zaś w przypadku, o którym mowa w ust. 2.1 lit. (c) jest to dobrowolnie wyrażona zgoda Użytkownika.

3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które umożliwiają świadczenie na rzecz Użytkowników Usług. Takimi odbiorcami danych osobowych są: firma księgowa Whisbear, firma świadcząca usługi hostingowe, firma świadcząca usługi utrzymaniowe i rozwojowe Aplikacji.

3.2. Dane osobowe zgromadzone przez Whisbear mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

3.3.Whisbear korzysta z usług podmiotów przetwarzających płatności będących stronami trzecimi. Kiedy Użytkownik dokonuje płatności, przekazuje on określone informacje (w tym informacje umożliwiające identyfikację) do tych podmiotów przetwarzających płatności, mianowicie imię i nazwisko, adres oraz dane karty kredytowej. Przekazanie danych następuje wyłącznie w celu umożliwienia realizacji transakcji płatności.

3.4. Każdy podmiot, któremu Whisbear powierza do przetwarzania dane osobowe Użytkowników w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej Umowa powierzenia) gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Whisbear od 25 maja 2018 roku w

ramach Umowy powierzenia będzie powierzał przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom stosującym obowiązujące reguły korporacyjne. Podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkowników w oparciu o Umowę powierzenia będzie przetwarzać od wejścia w życie RODO dane osobowe Użytkowników, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej, pisemnej, zgody Whisbear.

3.5. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.

3.6. Aplikacja pozwala udostępniać informacje i dane innym Użytkownikom, na żądanie Użytkownika, który jest właścicielem danych. Whisbear nie ingeruje ani nie kontroluje takiego udostępniania danych.

4. PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, a zwłaszcza prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Whisbear, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.2. Z dniem wejścia w życie RODO tj. od dnia 25 maja 2018 roku Użytkownicy uzyskują prawo do: usunięcia danych osobowych zgromadzonych na ich temat zarówno z systemu należącego do Whisbear, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Whisbear, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Whisbear na temat Użytkownika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz wniesienia środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu oraz przeciwko podmiotowi dopuszczającemu się naruszeń.

4.3. W przypadku uzyskania przez Whisbear wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Whisbear może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

5. DANE OSOBOWE OSÓB W WIEKU PONIŻEJ 13-go ROKU ŻYCIA

5.1. Whisbear przetwarza dane osobowe osób w wieku poniżej 13-go roku życia. Dane te są dostarczane do Aplikacji przez opiekuna prawnego tej osoby, który wyłącznie i całkowicie zarządza tymi danymi.

6.BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

6.1. Z dniem 25 maja 2018 roku na stanowisko inspektora ochrony danych osobowych zostanie powołana Pani Zuzanna Sielicka – Kalczyńska. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail APP.WHISBEAR@WHISBEAR.COM .

6.2. Whisbear stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Whisbear z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji. Od 25 maja 2018 roku Whisbear dodatkowo będzie stosować wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25,30, 32-34, 35 -39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

6.3. Do zalogowania się na Konto, konieczne jest podanie loginu i hasła dostępu. Aby zapewnić stosowny poziom bezpieczeństwa, hasło dostępu do Konta istnieje w Aplikacji wyłącznie w formie zaszyfrowanej. Ponadto, rejestracja i logowanie do Konta odbywają się w bezpiecznym połączeniu https. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Użytkownika a serwerami, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL.

6.4. Whisbear wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza korzystanie z publicznie dostępnych sieci Wi-Fi, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Whisbear rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

7. ZAKRES ZASTOSOWANIA NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

7.1. Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do usług, dla których obowiązują odrębne polityki prywatności, które nie zawierają niniejszej Polityki Prywatności. W szczególności odrębną politykę prywatności mają usługi płatnicze.

8. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

8.1. Zmiana niniejszej Polityki Prywatności następuje zgodnie ze zmianą Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż niezależnie od tego, kim jest Użytkownik (Konsumentem bądź nie), Użytkownik musi dokonać akceptacji nowych postanowień Polityki Prywatności lub

odmówić jej akceptacji oraz wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli Użytkownik nie dokona akceptacji nowych postanowień Polityki Prywatności w określonym czasie, Whisbear może zablokować jego Konto.

Nawigacja
Zamknij

Mój Koszyk

Miło Cię widzieć!

Hasło zostanie wysłane na podany adres email.

Twoje dane osobowe zostaną użyte do obsługi twojej wizyty na naszej stronie, zarządzania dostępem do twojego konta i dla innych celów o których mówi nasza polityka prywatności.

Masz już konto?

Kategorie