POLITYKA PRYWATNO艢CI
SKLEPU I STRONY INTERNETOWEJ WHISBEAR

Niniejsza Polityka Prywatno艣ci stanowi dokument powi膮zany z Regulaminem strony internetowej Whisbear.com oraz Sklepu internetowego whisbear.com (鈥濺egulamin鈥). Definicje poj臋膰 u偶ytych w niniejszej Polityce Prywatno艣ci zosta艂y zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje si臋 odpowiednio.

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spe艂nieniem obowi膮zk贸w informacyjnych na艂o偶onych na administratora danych przez rozporz膮dzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 鈥濺ODO鈥).

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.1. Dane osobowe Kupuj膮cych s膮 przetwarzane przez Sprzedaj膮cego, tj. Whisbear Sp. z o.o. z siedzib膮 w Warszawie, przy ul. Opaczewskiej 42/27, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000555169, posiadaj膮ca numer identyfikacji podatkowej NIP 7010481536, REGON 36137404, kt贸ra jest administratorem danych osobowych (dalej 鈥濧dministrator鈥).

1.2. Kontakt z Administratorem mo偶e si臋 odbywa膰 w szczeg贸lno艣ci mailowo przez adres email CONTACT@WHISBEAR.COM, za艣 z Inspektorem danych osobowych przez adres email app.whisbear@whisbear.com. Jako Inspektor danych osobowych zosta艂a powo艂ana Pani Zuzanna Sielicka 鈥 Kalczy艅ska.

1.3 Administrator zobowi膮zuje do zachowania tajemnicy zwi膮zanej z danymi osobowymi oraz ich nale偶ytego zabezpieczenia.

2. ZAKRES I OKRES PRZETWARZANIA

2.1. Zakres przetwarzanych przez Sprzedaj膮cego danych osobowych okre艣la zakres uzupe艂nionych przez Kupuj膮cego, a nast臋pnie przes艂anych, za pomoc膮 odpowiedniego formularza, danych. Przetwarzanie danych osobowych Kupuj膮cego, mo偶e dotyczy膰 adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania/dostawy, adresu IP komputera, imi臋 i nazwisko dziecka Kupuj膮cego.

2.2. W przypadku uzyskania przez Sprzedaj膮cego wiadomo艣ci o korzystaniu przez Kupuj膮cego z us艂ug niezgodnie z Regulaminem lub z obowi膮zuj膮cymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedaj膮cy mo偶e przetwarza膰 dane osobowe Kupuj膮cego w zakresie niezb臋dnym do ustalenia jego odpowiedzialno艣ci.

2.3. Dane osobowe Kupuj膮cego b臋d膮 przetwarzane przez okres 5 lat od dnia z艂o偶enia ostatniego Zam贸wienia, za艣 w przypadku subskrybent贸w Newslettera, do momentu wypowiedzenia umowy Newslettera, a po tym czasie b臋d膮 usuwane, o ile ich przetwarzanie nie b臋dzie konieczne w oparciu o inn膮 podstaw臋 prawn膮.

2.4. Sprzedaj膮cy nie dokonuje transferu danych osobowych do pa艅stw trzecich.

2.5.Dane osobowe Kupuj膮cych nie s膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany.

3. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA

3.1. Dane osobowe Kupuj膮cych b臋d膮 przetwarzane w celu: (a) realizacji przepis贸w prawa, (b) wykonywania um贸w sprzeda偶y, 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮, w szczeg贸lno艣ci prowadzenia Konta u偶ytkownika oraz innych czynno艣ci wskazanych w Regulaminie; (c) dzia艂a艅 promocyjnych i handlowych Sprzedaj膮cego; (d) przekazania danych osobowych Kupuj膮cego podmiotom odpowiedzialnym za po艣rednictwo w realizowaniu p艂atno艣ci lub 艣wiadczenie innych us艂ug, kt贸rych nabyciem zainteresowany jest Kupuj膮cy; (e) podejmowania dzia艂a艅 w celu dotarcia do jak najwi臋kszej grupy potencjalnych klient贸w.

3.1.1 Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w nast臋puj膮cych celach: (a) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku 艢l膮skiego S.A. (鈥濨ank鈥) w聽zwi膮zku z: 艣wiadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego us艂ugi udost臋pnienia infrastruktury do obs艂ugi p艂atno艣ci przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporz膮dzenia). obs艂ug膮 i rozliczaniem przez Bank p艂atno艣ci dokonywanych przez klient贸w Sklepu internetowego przez Internet przy u偶yciu instrument贸w p艂atniczych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporz膮dzenia).w celu weryfikacji przez Bank nale偶ytego wykonania um贸w zawartych ze Sklepem internetowym, w szczeg贸lno艣ci zapewnienia ochrony interes贸w p艂atnik贸w w zwi膮zku ze sk艂adanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporz膮dzenia). (b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w zwi膮zku z聽mo偶liwo艣ci膮 zaproponowania dokonania zap艂aty za nabyty towar lub us艂ug臋 przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmuj膮cej formu艂臋 zakupow膮 鈥濳up z Twisto鈥 i udost臋pnieniem tej formu艂y zakupowej przez Sklep internetowy, a tak偶e celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. nale偶ytego wykonania takich um贸w zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporz膮dzenia).

3.1.2 W zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych w celach okre艣lonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mog膮 zosta膰 udost臋pnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorc贸w danych osobowych, kt贸rymi mog膮 by膰: (a) ING Bank 艢l膮ski S.A. (b) Twisto Polska sp. z o.o.

3.2. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych osobowych w przypadku:

3.2.1. o kt贸rym mowa w 3.1. lit. (a) jest ustawowe upowa偶nienie do przetwarzania danych niezb臋dnych w celu dzia艂ania zgodnego z prawem,

3.2.2. o kt贸rym mowa w 3.1. lit. (b), jest to ustawowe upowa偶nienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, kt贸rej dane dotycz膮, jest jej stron膮 lub gdy jest to niezb臋dne do podj臋cia dzia艂a艅 przed zawarciem umowy na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮,

3.2.3. o kt贸rym mowa w 3.1. lit. (c) 鈥 dobrowolnie wyra偶ona zgoda Kupuj膮cego,

3.2.4. o kt贸rym mowa w 3.1. lit. (d) 鈥 uzasadniony interes Administratora, szczeg贸艂owo opisany w 4.2. oraz 4.3.

3.2.5. o kt贸rym mowa w 3.1. lit. (e) 鈥 uzasadniony interes Administratora polegaj膮cy na dotarciu do jak najwi臋kszej liczby potencjalnych klient贸w o cechach podobnych do Kupuj膮cego.

3.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemo偶liwi wykonywanie Zam贸wie艅 przez Sprzedaj膮cego i 艣wiadczenia przez niego us艂ug na rzecz Kupuj膮cego, jak r贸wnie偶 zrealizowania p艂atno艣ci oraz uzyskania potwierdzenia jej dokonania przez Administratora, a w przypadku wyra偶enia takiej ch臋ci przez Kupuj膮cego, zawarcia umowy z Twisto Polska sp. z o. o. dotycz膮cej zlecenia zap艂aty ceny za nabyty towar przez ww. podmiot, na zasadach ustalonych w tej偶e umowie.

3.4 W przypadku, gdy podanie przez Pani膮/Pana danych osobowych nast臋puje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Pani膮/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencj膮 niepodania tych danych b臋dzie brak mo偶liwo艣ci zawarcia umowy聽 ze Sklepem internetowym. W przypadku, gdy podanie przez Pani膮/Pana danych osobowych nast臋puje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzeda偶y towaru (lub us艂ugi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzeda偶y w zwi膮zku modelem biznesowym prowadzenia dzia艂alno艣ci聽 przyj臋tym przez Sklep internetowy. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w zwi膮zku z obs艂ug膮 i聽rozliczaniem p艂atno艣ci dokonywanych przez Pani膮/Pana p艂atno艣ci na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy u偶yciu instrument贸w p艂atniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji p艂atno艣ci i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank nale偶ytego wykonania um贸w zawartych ze Sklepem internetowym, w szczeg贸lno艣ci zapewnienia ochrony interes贸w p艂atnik贸w w zwi膮zku ze sk艂adanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umo偶liwienia realizacji umowy zawartej pomi臋dzy Sklepem internetowym a Bankiem. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w zwi膮zku z mo偶liwo艣ci膮 zaproponowania Pani/Panu dokonania zap艂aty ceny za nabyty przez Pani膮/Pana towar lub us艂ug臋 przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmuj膮cej formu艂臋 zakupow膮 鈥濳up z Twisto鈥 i udost臋pnieniem tej formu艂y przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w zwi膮zku modelem biznesowym prowadzenia dzia艂alno艣ci przyj臋tym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomi臋dzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

4. ODBIORCY DANYCH

4.1. Sprzedaj膮cy mo偶e powierza膰 przetwarzanie dane osobowych podmiotom trzecim, w贸wczas odbiorcami danych Kupuj膮cego, mog膮 by膰: dostawca hostingu dla Sklepu internetowego whisbear.com, firma obs艂uguj膮ca technicznie Sklep internetowy whisbear.com, w tym dokonuj膮ca przesy艂ki Newslettera, firma obs艂uguj膮ca p艂atno艣ci (m.in. PayLane Sp. z o.o. z siedzib膮 w Gda艅sku przy ul. Arko艅skiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278. w zakresie niezb臋dnym do obs艂ugi p艂atno艣ci za zam贸wienie), firma ksi臋gowa, sklep flagowy, przewo藕nik, jak r贸wnie偶 ING Bank 艢l膮ski S.A, Twisto Polska sp. z o. o. oraz podmioty z grupy kapita艂owej Facebook.

4.2. Przekazywanie danych osobowych do ING Bank 艢l膮ski S.A. odbywa si臋 w zwi膮zku z: (a) 艣wiadczeniem przez ww. podmiot na rzecz Administratora us艂ugi udost臋pnienia infrastruktury do obs艂ugi p艂atno艣ci przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); (b) obs艂ug膮 i rozliczaniem przez ww. podmiot p艂atno艣ci dokonywanych przez klient贸w Administratora przez Internet przy u偶yciu instrument贸w p艂atniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) (c) w celu weryfikacji przez ww. podmiot nale偶ytego wykonania um贸w zawartych z Administratorem, w szczeg贸lno艣ci zapewnienia ochrony interes贸w p艂atnik贸w w zwi膮zku ze sk艂adanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Przekazanie tych danych jest konieczne do realizacji p艂atno艣ci za po艣rednictwem tego podmiotu.

4.3. Przekazywanie danych osobowych do Twisto Polska sp. z o. o. odbywa si臋 w zwi膮zku z mo偶liwo艣ci膮 zaproponowania dokonania zap艂aty za nabyty towar lub us艂ug臋 przez ww. podmiot w ramach umowy zlecenia obejmuj膮cej formu艂臋 zakupow膮 鈥濳up z Twisto鈥 i udost臋pnieniem tej formu艂y zakupowej przez Administratora, a tak偶e celu weryfikacji przez ten podmiot nale偶ytego wykonania takich um贸w zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Przekazanie tych danych jest konieczne do ewentualnego zawarcia umowy pomi臋dzy Kupuj膮cym z ww. podmiotem.

4.4. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedaj膮cego mog膮 by膰 tak偶e udost臋pnione: odpowiednim organom pa艅stwowym na ich 偶膮danie na podstawie odpowiednich przepis贸w prawa lub innym osobom i podmiotom 鈥 w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jak r贸wnie偶 ING Bank 艢l膮ski S.A. oraz Twisto Polska sp. z o. o., w zakresie w jakim jest to konieczne do realizacji us艂ug Administratora lub u偶ytkownik wyrazi艂 na to zgod臋.

4.5. Ka偶dy podmiot, kt贸remu Sprzedaj膮cy powierza do przetwarzania dane osobowe Kupuj膮cego, w oparciu o umow臋 powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej 鈥濽mowa powierzenia鈥) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpiecze艅stwa i poufno艣ci przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzaj膮cy dane osobowe Kupuj膮cego w oparciu o Umow臋 powierzenia mo偶e przetwarza膰 dane osobowe Kupuj膮cego, za po艣rednictwem innego podmiotu, wy艂膮cznie na podstawie uprzedniej zgody Sprzedaj膮cy.

4.6. Udost臋pnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym wed艂ug niniejszej Polityki Prywatno艣ci, mo偶e nast膮pi膰 wy艂膮cznie za wcze艣niej wyra偶on膮 zgod膮 Kupuj膮cego, kt贸rego dane dotycz膮.

5. PRAWA PODMIOTU DANYCH

5.1. Ka偶dy Kupuj膮cy ma prawo do:

(a) usuni臋cia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zar贸wno z systemu nale偶膮cego do
Sprzedaj膮cego, jak i z baz podmiot贸w, z kt贸rymi wsp贸艂pracuje lub
wsp贸艂pracowa艂 Sprzedaj膮cy,

(b) ograniczenia przetwarzania danych,

(c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Sprzedaj膮cego na temat Kupuj膮cego, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie,

(d) 偶膮dania od Sprzedaj膮cego dost臋pu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,

(e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

(f) cofni臋cia Sprzedaj膮cemu zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem;

(g) wniesienia skargi na Sprzedaj膮cego do organu nadzorczego.

6. INNE DANE

6.1. Sklep internetowy whisbear.com mo偶e przechowywa膰 zapytania http, w zwi膮zku z czym w plikach log贸w serwera mog膮 by膰 zapisane niekt贸re informacje, w tym adres IP komputera, z kt贸rego nadesz艂o zapytanie, nazwa stacji Kupuj膮cego 鈥 identyfikacja realizowana przez protok贸艂 http, o ile jest mo偶liwe, data i czas systemowy rejestracji na stronie Sklepu internetowego whisbear.com i nadej艣cia zapytania, liczb臋 wys艂anych przez serwer bajt贸w, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Kupuj膮cego, je偶eli wszed艂 przez linka, informacje o przegl膮darce Kupuj膮cego, informacje o b艂臋dach, jakie nast膮pi艂y przy realizacji transakcji http. Logi mog膮 by膰 gromadzone jako materia艂 dla prawid艂owego administrowania Sklepem internetowym whisbear.com. Dost臋p do informacji maj膮 tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mog膮 by膰 analizowane w celu sporz膮dzenia statystyk ruchu na stronie Sklepu internetowego whisbear.com i wyst臋puj膮cych b艂臋d贸w. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Kupuj膮cego.

7. BEZPIECZE艃STWO INFORMACYJNE

7.1. Sprzedaj膮cy stosuje 艣rodki techniczne i organizacyjne okre艣lone w zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych danych osobowych odpowiedni膮 do zagro偶e艅 oraz kategorii danych obj臋tych ochron膮, a w szczeg贸lno艣ci zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, zabraniem przez osob臋 nieuprawnion膮, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmian膮, utrat膮, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane s膮 certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Sprzedaj膮cy wdro偶y艂 r贸wnie偶 odpowiednie 艣rodki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezb臋dnych zabezpiecze艅, tak by spe艂ni膰 wymogi RODO oraz chroni膰 prawa os贸b, kt贸rych dane dotycz膮.

7.2. Sprzedaj膮cy wdra偶a wszystkie adekwatne 艣rodki techniczne okre艣lone w art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO zapewniaj膮ce zwi臋kszon膮 ochron臋 i bezpiecze艅stwo przetwarzania danych osobowych Kupuj膮cego.

7.3. Do zalogowania si臋 na Konto, konieczne jest podanie loginu i has艂a dost臋pu. Aby zapewni膰 stosowny poziom bezpiecze艅stwa, has艂o dost臋pu do Konta istnieje w ramach Sklepu internetowego whisbear.com wy艂膮cznie w formie zaszyfrowanej. Ponadto, rejestracja i logowanie do Konta odbywaj膮 si臋 w bezpiecznym po艂膮czeniu https. Komunikacja pomi臋dzy urz膮dzeniem Kupuj膮cego, a serwerami, szyfrowana jest przy pomocy protoko艂u SSL.

7.4. Sprzedaj膮cy wskazuje jednocze艣nie, i偶 korzystanie z sieci Internet i us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮, zw艂aszcza korzystanie z publicznie

dost臋pnych sieci Wi-Fi, mo偶e wi膮za膰 si臋 ze szczeg贸lnymi zagro偶eniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecno艣膰 i dzia艂anie robak贸w internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirus贸w komputerowych, jak r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 bycia nara偶onym na cracing lub phishing (艂owienie hase艂), i inne. Aby pozyska膰 szczeg贸艂owe i profesjonalne informacje odno艣nie zachowania bezpiecze艅stwa w sieci Internet. Sprzedaj膮cy rekomenduje ich zasi臋gni臋cie u podmiot贸w specjalizuj膮cych si臋 w tego rodzaju us艂ugach informatycznych.

8. COOKIES

8.1. W celu prawid艂owego dzia艂ania Sklepu internetowego whisbear.com, Sprzedaj膮cy korzysta z technologii plik贸w Cookies. Cookies s膮 to pakiety informacji zapisywane na urz膮dzeniu Kupuj膮cego za po艣rednictwem Sklepu internetowego whisbear.com, zwykle zawieraj膮ce informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomoc膮 kt贸rych Kupuj膮cy korzysta 鈥 s膮 to zazwyczaj: adres serwisu, dat臋 umieszczenia, dat臋 wa偶no艣ci, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

8.2. Sprzedaj膮cy wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, kt贸re usuwane s膮 trwale wraz z zako艅czeniem sesji przegl膮darki Go艣cia oraz trwa艂e, kt贸re pozostaj膮 po zako艅czeniu sesji przegl膮darki na urz膮dzeniu Kupuj膮cego, a偶 do ich skasowania.

8.3. Na podstawie plik贸w Cookies, zar贸wno sesyjnych, jak i trwa艂ych, nie jest mo偶liwe ustalenie to偶samo艣ci Kupuj膮cego. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych. Cookies Sklepu internetowego whisbear.com s膮 bezpieczne dla urz膮dzenia Kupuj膮cego, w szczeg贸lno艣ci nie umo偶liwiaj膮 one przedostanie si臋 do urz膮dzenia wirus贸w lub innego oprogramowania

8.4. Pliki generowanie bezpo艣rednio przez Sklep internetowy whisbear.com nie mog膮 by膰 odczytywane przez inne serwisy. Cookies zewn臋trzne (tj. Cookies umieszczane przez partner贸w Sprzedawcy) mog膮 by膰 odczytane przez serwer zewn臋trzny.

8.5. Kupuj膮cy mo偶e w艂膮czy膰 zapisywanie Cookies zewn臋trznych na swoim urz膮dzeniu, zgodnie z instrukcj膮 producenta przegl膮darki, lecz mo偶e to spowodowa膰 niedost臋pno艣膰 cz臋艣ci lub funkcji Sklepu internetowego whisbear.com.

8.6. Sprzedaj膮cy wykorzystuje Cookies w艂asne w nast臋puj膮cych celach: uwierzytelniania Kupuj膮cego w Sklepie internetowym whisbear.com i utrzymywania sesji Kupuj膮cego; konfiguracji Sklepu internetowego whisbear.com i dostosowania zawarto艣ci strony do preferencji Kupuj膮cego, takie jak: rozpoznanie urz膮dzenia Kupuj膮cego, zapami臋tanie ustawie艅 wybranych przez Kupuj膮cego; zapewniaj膮ce bezpiecze艅stwo danych i korzystania z Sklepu internetowego whisbear.com; analiz i bada艅 ogl膮dalno艣ci; 艣wiadczenie us艂ug reklamowych.

8.7. Sprzedaj膮cy wykorzystuje Cookies zewn臋trzne w nast臋puj膮cych celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalaj膮cych optymalizowanie u偶yteczno艣ci Sklepu internetowego whisbear.com, za po艣rednictwem narz臋dzi analitycznych jak Google Analytics; wykorzystania funkcji interaktywnych za pomoc膮 serwis贸w spo艂eczno艣ciowych, w tym: facebook.com, instagram.com, pinterest.com oraz youtube.com.

8.8. Kupuj膮cy mo偶e samodzielnie zmieni膰 ustawienia dotycz膮ce Cookies w dowolnej chwili, okre艣laj膮c warunki ich przechowywania, przez ustawienia przegl膮darki internetowej lub przez konfiguracj臋 us艂ugi. Kupuj膮cy mo偶e samodzielnie te偶 usun膮膰 zapisane na jego urz膮dzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcj膮 producenta przegl膮darki.

8.9. Szczeg贸艂owe informacje o obs艂udze Cookies dost臋pne s膮 w ustawieniach przegl膮darki internetowej.

9. POSTANOWIENIA KO艃COWE

9.1. Niniejsza Polityka Prywatno艣ci wchodzi w 偶ycie z dniem 10.01.2020 r.

Nawigacja
Zamknij

M贸j Koszyk

Mi艂o Ci臋 widzie膰!

Has艂o zostanie wys艂ane na podany adres email.

Twoje dane osobowe zostan膮 u偶yte do obs艂ugi twojej wizyty na naszej stronie, zarz膮dzania dost臋pem do twojego konta i dla innych cel贸w o kt贸rych m贸wi nasza polityka prywatno艣ci.

Masz ju偶 konto?

Zamknij

Kategorie