REGULAMIN APLIKACJI WHISBEAR

Niniejszy Regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa warunki korzystania z aplikacji mobilnej Whisbear (zwana dalej “Aplikacją”). Rejestrując się lub w inny sposób korzystając z Aplikacji, Użytkownik (zwany dalej “Użytkownikiem”) akceptuje wcześniej niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Usługi i funkcjonalności świadczone za pośrednictwem Aplikacji dostarczane są i świadczone przez Whisbear spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Opaczewska 42/47, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000555169, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7010481536 i REGON 36137404, o kapitale zakładowym wysokości 8.800 zł (zwaną dalej “Whisbear”).

Każda osoba, która chce korzystać z Aplikacji, musi uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Regulamin i inne warunki usług Whisbear udostępnia wszystkim bezpłatnie przed zawarciem Umowy (w Aplikacji w dedykowanej zakładce) a także – na żądanie Użytkownika – w taki sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, nie możesz korzystać z Usług ani uzyskiwać do nich dostępu.

Aplikacja została stworzona w celu zarządzania Leniwcem E-zzy oraz do zarządzania kalendarzem wydarzeń z życia dziecka na etapie od noworodka do drugiego roku życia dziecka. Szczegółowe zasady korzystania z funkcjonalności dostępne są w dedykowanych zakładkach Aplikacji.

Znaczenie innych pojęć używanych w Regulaminie:

Aplikacja – Aplikacja Whisbear, która dostarcza funkcjonalności zarządzania kalendarzem wydarzeń z życia dziecka, zaś w wersji połączonej z Leniwcem E-zzy, służy także do zarządzania zabawką, z którą łączy się za pomocą modułu bluetooth smart, jak również umożliwia przeglądanie Statystyk z urządzenia,

CRYsensor – Jedna z funkcjonalności oferowanych w ramach Aplikacji, dzięki której Leniwiec E-zzy wykrywa między innymi płacz dziecka i automatycznie włącza Szum,

Konsument – Osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Konto – Usługa świadczona drogą elektroniczną; indywidualnie wydzielona Użytkownikowi modyfikowalna część Aplikacji; Konto umożliwia korzystanie z pozostałych Usług,

Leniwiec E-zzy – Zabawka, której producentem jest Whisbear, wyposażona w moduł bluetooth smart, posiadająca funkcję Szumu, która to zabawka ma na celu ułatwienie noworodkom oraz dzieciom osiągnięcie spokojnego snu,

Okres próbny – okres świadczenia Usług, za jaki Użytkownik nie jest zobowiązany uiszczać opłaty,

Polityka Prywatności – Dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkownika; Polityka Prywatności znajdująca się pod linkiem https://whisbear.pl/strony/polityka-prywatnosci stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest jego integralną częścią,

Statystyki – Automatycznie generowane przez Aplikację informacje, dotyczące w szczególności użycia Szumu czy CRYsensor’a,

Szum – Jedna z funkcjonalności Leniwca E-zzy, możliwa do sterowania również w ramach funkcji Aplikacji,

Treści – Udostępniane przez Whisbear w ramach Aplikacji informacje, w szczególności w postaci zestawu instrukcji, wskazówek i rad dotyczących noworodków i dzieci do drugiego roku życia w zakresie pielęgnacji oraz wychowania,

Umowa – Porozumienie zawierane między Whisbear a Użytkownikiem, którego przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji i Usług; ogólne postanowienia Umowy stanowi niniejszy Regulamin,

Usługa/Usługi – odpłatne Usługi świadczone przez Whisbear drogą elektroniczną w postaci funkcjonalności Aplikacji, w szczególności poprzez takie funkcje jak: Szum, CRYsensor, kalendarz, Statystyki,

Użytkownik – Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która na podstawie i zgodnie z niniejszym Regulaminem korzysta z Aplikacji .

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące Konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.

1.2. Korespondencja pomiędzy Użytkownikiem a Whisbear następuje z wykorzystaniem środków elektronicznych, bez względu na to, czy Użytkownik korzysta z Aplikacji, czy wysyła Whisbear e-maile, oraz czy Whisbear umieszcza powiadomienia w Aplikacji, czy komunikuje się z Użytkownikiem poprzez pocztę elektroniczną. Na potrzeby Umowy Użytkownik (a) wyraża zgodę na otrzymywanie od Whisbear korespondencji w formie elektronicznej; oraz (b) potwierdza, że wszelkie warunki, umowy, powiadomienia, ujawnienia i inna korespondencja przesyłana drogą elektroniczną spełnia wszelkie wymogi prawne, równoważne, jak gdyby była prowadzona pisemnie w postaci drukowanej. Powyższe nie ogranicza niezbywalnych praw Użytkownika.

1.3. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

1.4. Aplikacja może zawierać reklamy, za które Whisbear otrzymuje wynagrodzenie na zasadach komercyjnych.

1.5. Whisbear udostępnia Użytkownikom nieposiadającym Leniwca E-zzy możliwość bezpłatnego testowania Usług w ramach Umowy przez Okres próbny. Do Okresu próbnego zastosowanie mają wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu, również dotyczące zawarcia Umowy oraz skutków jej rozwiązania lub wygaśnięcia, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących opłaty.

2. TREŚCI

2.1. Użytkownik, korzystając z Aplikacji, obowiązany jest mieć na uwadze, iż wszelkie informacje zawarte w Aplikacji mają charakter ogólny i nie stanowią przeznaczonej konkretnemu Użytkownikowi treści medycznej, jak i nie mają na celu zastąpienie jej.

2.2. Przed przystąpieniem do korzystania z Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest upewnić się (w miarę możliwości z lekarzem), iż jest to w pełni bezpieczne dla jego dziecka, jego stanu zdrowia oraz stopnia rozwoju. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do bezpieczeństwa korzystania z Aplikacji lub jej wpływu na zdrowie dziecka, Użytkownik zobowiązany jest zaprzestać korzystać z Aplikacji.

2.3. Wszelkie Treści zawarte w Aplikacji mają charakter wyłącznie informacyjny oraz przykładowy i nie stanowią, a także nie mają na celu zastąpić lub być alternatywą dla profesjonalnej porady medycznej w zakresie pielęgnacji i wychowania noworodków oraz dzieci.

2.4. W szczególności za pośrednictwem Aplikacji nie świadczy się działalności leczniczej, nie udziela się świadczeń zdrowotnych, nie dokonuje się promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.

2.5. Jeżeli Użytkownik uważa, że dana Treść może stanowić o świadczeniu ww. działalności, obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Whisbear. W następstwie takiego powiadomienia, Whisbear natychmiast usunie taką Treść lub odpowiednio ją zmieni.

2.6. W związku z niniejszym, korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji, w szczególności akceptacja przez niego Regulaminu, nie powoduje powstania pomiędzy Whisbear a Użytkownikiem jakichkolwiek relacji lekarz (lub inny podmiot świadczący usługi zdrowotne) – pacjent.

2.7. Przystępując do korzystania z Aplikacji Użytkownik oświadcza i gwarantuje, iż:

2.7.1. przed zastosowaniem się do Treści, każdorazowo dokona weryfikacji co do ich bezpieczeństwa i adekwatności do stanu zdrowia jego dziecka

2.7.2. korzystając z Aplikacji nie będzie podejmować decyzji ani działań czy też zaniechań całkowicie lub chociażby częściowo na podstawie Treści;

2.7.3. każdorazowo przeprowadzi z odpowiednim lekarzem konsultacje celem ustalenia dopuszczalności skorzystania przez Użytkownika z Treści oraz wszelkich zaleceń lub przeciwskazań.

2.8. W żadnym przypadku Użytkownik nie może polegać tylko i wyłącznie na Treściach, a wszelkie kwestie dotyczące jego dziecka, funkcjonowania jego organizmu oraz jego stanu zdrowia, Użytkownik zobowiązany jest każdorazowo konsultować z wykwalifikowanym lekarzem, który jest jedynym i najlepszym źródłem tego typu informacji.

2.9. Użytkownik nie może bagatelizować ani unikać diagnozy lub jakiejkolwiek innej pomocy medycznej od wykwalifikowanego lekarza, w szczególności z powodu Treści, jakie uzyskał za pośrednictwem Aplikacji.

2.10. Jeżeli Użytkownik zauważy, że stan zdrowia jego dziecka uległ lub może ulec pogorszeniu, zobowiązany jest niezwłocznie skorzystać z porady medycznej wykwalifikowanego lekarza.

2.11. Powyższe stosuje się odpowiednio do Statystyk.

3. APLIKACJA

3.1. Aplikację można pobrać korzystając z internetowego sklepu AppStore (dla korzystających z systemu iOS) lub Google Play (dla korzystających z systemu Android).

3.2. Aplikacja jest bezpłatna dla Użytkowników posiadających Leniwca E-zzy.

3.3. Aplikacja dla Użytkowników, którzy nie posiadają Leniwca E-zzy jest odpłatna. Dla takich Użytkowników Aplikacja jest dostępna na Okres próbny, a następnie – po uiszczeniu opłaty zgodnej z cennikiem zamieszczonym w sklepie AppStore i Google Play.

3.4. W celu instalacji Aplikacji, aktualizacji jej funkcjonalności oraz korzystania z funkcjonalności Aplikacji, po stronie Użytkownika muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie mobilne z zainstalowanym oprogramowaniem iOS 9.0 lub nowszym (dla wersji Aplikacji pobranej z AppStore) lub Android 4.4. lub nowszym (dla wersji Aplikacji pobranej z Google Play), umożliwiające prawidłowe zainstalowanie Aplikacji oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3.5. Korzystanie z Aplikacji może odbywać się bez połączenie z Internetem, z tym zastrzeżeniem, iż w celu instalacji Aplikacji oraz aktualizacji Usług po Twojej stronie musi zostać dodatkowo spełniony wymóg w postaci posiadania dostępu do Internetu.

3.6. Korzystanie z Aplikacji może łączyć się z kosztami transmisji danych, które wynikają z umów zawieranych przez Użytkownika z operatorami usług telekomunikacyjnych lub innymi dostawcami Internetu oraz z zakresu takiej transmisji danych (pobranie Aplikacji, jej instalacja, uruchomienia, a następnie korzystanie z Aplikacji).

3.7. Użytkownik może otrzymywać przypomnienia o aktualizacji Aplikacji lub pojawieniu się nowych funkcjonalności w postaci komunikatów. Jest to funkcjonalność, którą można wyłączyć.

3.8. Aplikacja może wysyłać Użytkownikowi powiadomienia związane z Usługami np. przypomnienie o zdarzeniu z kalendarza. Jest to funkcjonalność, którą w dowolnym czasie Użytkownik może zmodyfikować lub wyłączyć.

3.9. Głównie w celu utrzymania satysfakcji Użytkowników z Usług i ich ulepszaniu, Whisbear może je modyfikować od czasu do czasu.

3.10. Jeżeli Użytkownik nie posiadający Leniwca E-zzy chce dalej korzystać z Usług po Okresie próbnym, wówczas z dniem zakończenia Okresu próbnego, Użytkownik zobowiązany jest uiścić opłatę wskazaną w AppStore lub Google Play. Jeżeli Użytkownik nie uiści opłaty, Umowa ulega automatycznemu zakończeniu ostatniego dnia Okresu próbnego.

4. KONTO

4.1. Aby korzystać z Usług, Użytkownik musi mieć aktywne Konto. W tym celu dopełnia on procedury rejestracji za pośrednictwem Aplikacji, poprzez dostarczenie adresu e-mail oraz hasła przez interaktywny formularz rejestracyjny. Wysyłając prośbę o założenie Konta, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (a) wprowadzane przez niego informacje rejestracyjne są prawidłowe i aktualne, a także pozostaną takie przez cały czas korzystania przez niego z Usług, (b) korzystanie przez Użytkownika z Usług jest zgodne z obowiązującym prawem w jego kraju, (c) jest świadom lub świadoma faktu, iż Whisbear nie dostarcza usług o charakterze medycznym, (d) jest świadomy i zgadza się, że Whisbear nie udziela Użytkownikom gwarancji pomocy technicznej i tym samym nie jest zobowiązane do dostarczania im jakiegokolwiek wsparcia, w tym wsparcia technicznego dotyczącego korzystania z Usług. Z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika dokonania rejestracji Konta za pomocą linka aktywacyjnego wysyłanego na jego adres e-mail, pomiędzy Whisbear a Użytkownikiem posiadającym Leniwca E-zzy zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony, zaś w przypadku Użytkownika nie posiadającego Leniwca E-zzy – zostaje zawarta Umowa na Okres próbny, chyba że Użytkownik uiści opłatę – wówczas Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności.

4.2. Wypowiedzenie Umowy następuje poprzez usunięcie Konta.

4.3. Użytkownik może usunąć swoje Konto w dowolnym czasie ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyny, poprzez wysłanie Whisbear wiadomości z prośbą o usunięcie Konta (również za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że wówczas musi to nastąpić poprzez adres e-mail, którym posługiwałeś się w momencie rejestracji Konta. Usunięcie Konta jest tożsame z wypowiedzeniem Umowy. Usuwając Konto, bezpowrotnie tracisz ustawienia Konta, Statystyki oraz dane zawarte w interaktywnych funkcjonalnościach wskazanych w Aplikacji.

4.4. Użytkownik jest odpowiedzialny za to, co dzieje się w ramach jego Konta, jak i za jego pośrednictwem. Użytkownik nie może więc udostępniać go osobom trzecim i jest odpowiedzialny za zachowanie w poufności swojego loginu oraz hasła. Jeżeli Użytkownik zauważy, że ktoś nieautoryzowany korzysta lub korzystał z jego Konta, powinien niezwłocznie o tym poinformować Whisbear. Konto jest niezbywalne i nietransferowalne.

4.5. Użytkownik zobowiązuje się, że za pomocą Usług nie będzie: (a) dokonywać jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Usług oraz korzystać z Usług w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, (b) podejmować działań na niekorzyść innych Użytkowników, osób trzecich, (c) naruszać warunków Umowy, Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, w tym lokalnych, stanowych, regionalnych, krajowych praw lub innych aktów prawnych, ustaw czy rozporządzeń, (d) traktować Treści wbrew obostrzeniom określonym w rozdziale 2. Regulaminu, w tym, że nie będzie polegać na Treściach jak na profesjonalnej opiece lekarskiej wobec dzieci.

4.6. Zawinione przez Użytkownika naruszenie Umowy, Regulaminu lub praw do Usług może spowodować podjęcie jednej z następujących czynności Whisbear: (a) wysłanie ostrzeżenia skierowanego do Użytkownika, (b) blokadę dostępu do Konta, (c) wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcie Konta, (d) uniemożliwienie Użytkownikowi dokonania powtórnego założenia Konta.

4.7. Whisbear może usunąć Konto także w przypadku, gdy ma obowiązek wypowiedzieć Umowę na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

5.1. Usługi, Aplikacja oraz Treści i ich elementy składowe chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej, w szczególności prawami autorskimi, należącymi do Whisbear. Wszystkie prawa własności intelektualnej związane z Aplikacją i Usługami należą do Whisbear.

5.2. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień niniejszego Regulaminu, Whisbear udziela Użytkownikom nieprzenoszalnej, niewyłącznej, odwoływalnej, nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z Usług na ich własny, osobisty i niekomercyjny użytek i wyłącznie w ramach funkcjonalności Aplikacji, bez prawa sublicencji. Żadne z uprawnień, dorozumianych lub wskazanych wyraźnie w Regulaminie, nie przenoszą na Użytkownika ani na inną osobę trzecią, żadnych praw własności intelektualnej należącej do Whisbear. Licencja ta udzielana jest Użytkownikowi wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu i trwa przez cały czas posiadania przez Użytkownika Konta.

5.3. Licencja oraz inne prawa udzielane Użytkownikowi przez Whisbear ograniczone są następującymi obostrzeniami: (a) Użytkownik nie może reprodukować, rozpowszechniać, wypożyczać czy zbywać oraz w żaden inny sposób redystrybuować pośrednio lub bezpośrednio, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, elementów Usług i Aplikacji, z pominięciem Whisbear, (b) Użytkownik nie może modyfikować, kompilować, przeformułowywać Usług, a także wykorzystywać i opracowywać własności intelektualnej należącej do Whisbear do tworzenia własnych produktów i usług, (c) Użytkownik nie może wykorzystywać własności intelektualnej należącej do Whisbear w bezprawnym celu lub na niekorzyść Whisbear. Nawet jeżeli Użytkownik korzysta z Treści lub Aplikacji w ramach dozwolonego użytku, nie może on usuwać oznaczenia autorstwa Aplikacji albo innych odpowiednich oznaczeń. To samo dotyczy kopii.

6. PŁATNOŚCI

6.1. Aby korzystać z Usług po Okresie próbnym, Użytkownik nie posiadający Leniwca E-zzy musi uiścić  jednorazową opłatę w wysokości wskazanej w Aplikacji. Opłatę należy uiścić najpóźniej ostatniego dnia Okresu próbnego, płatnością elektroniczną za pośrednictwem systemu płatności udostępnianego przez AppStore (dla korzystających z systemu iOS) lub Google Play (dla korzystających z systemu Android).

6.2. Ceny i opłaty w ramach Aplikacji zawsze wyrażone są w cenie brutto i zawierają wszystkie podatki, w tym podatek VAT.

6.3. Whisbear nie zamieszcza w Aplikacji ofert składanych w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. W szczególności nie mają tu zastosowania przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej.

7. LINKI I REKLAMY PODMIOTÓW TRZECICH

7.1. Aplikacja może zawierać linki do stron lub serwisów internetowych podmiotów trzecich, w szczególności do takich, których tematem jest rodzicielstwo oraz rozwój dziecka, jak i może wyświetlać materiały reklamowe usług lub produktów podmiotów trzecich (dalej: Linki i Reklamy Podmiotów Trzecich). Linki i Reklamy Podmiotów Trzecich nie podlegają kontroli Whisbear i tym samym Whisbear nie może być odpowiedzialne za jakiekolwiek Linki i Reklamy Podmiotów Trzecich oraz treści tam zawartych. Whisbear umożliwia dostęp do Linków i Reklam Podmiotów Trzecich jedynie jako udogodnienie dla Użytkowników i nie weryfikuje, nie zatwierdza, nie monitoruje ani nie udziela gwarancji w odniesieniu do Linków i Reklam Podmiotów Trzecich. Korzystanie z Linków i Reklam Podmiotów Trzecich następuję na ryzyko Użytkownika. Co za tym idzie, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia oraz zachować należytą staranność podczas ich wykorzystywania.

7.2. Użytkownik powinien mieć również na uwadze, że z chwilą kliknięcia w Link i Reklamę Podmiotu Trzeciego zostaje on objęty regulaminem oraz polityką prywatności obowiązującą pod tym linkiem.

8. REKLAMACJE

8.1. Użytkownik może złożyć reklamację na funkcjonowanie Aplikacji lub Usług. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika jako osoby reklamującej, oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Aplikacji czy Usług. Reklamacja powinna być wysłana przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail app.whisbear@whisbear.com lub adres do korespondencji ul. Pływacka 3, 02-633 Warszawa Polska. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Whisbear skontaktuje się z Użytkownikiem z prośbą o jej uzupełnienie.

8.2. W ciągu 14 (czternastu) dni Whisbear ustosunkuje się do żądania Użytkownika. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Użytkownik zostanie powiadomiony w wiadomości wysłanej na adres podany w reklamacji.

9. ZASTRZEŻENIA

9.1. Usługi udostępniane są w takim stanie w  jakim są, a Whisbear bezpośrednio wyłącza jakiekolwiek i wszystkie gwarancje oraz warunki wprost nie wskazane w treści Regulaminu lub w przepisach prawa, jakiegokolwiek rodzaju czy to bezpośrednie, domniemane albo ustawowe. Whisbear nie daje żadnej gwarancji, że Aplikacja zaspokoi oczekiwania Użytkownika, ani że będzie dostępna nieprzerwanie, albo że będzie bezbłędna i niezawodna. Jeśli odpowiednie prawo wymaga jakichkolwiek gwarancji wobec dostarczanych Usług, czas trwania tych gwarancji jest ograniczony do 90 dni od daty założenia Konta.

9.2. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THE ABOVE EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

10.1. Z zastrzeżeniem ust. 10.3 i w zakresie dozwolonym przez prawo, Whisbear nie będzie odpowiedzialny wobec Użytkownika lub osób trzecich za jakiekolwiek utracone korzyści, utracone dane, albo jakiekolwiek szkody wynikłe ze stosowania przez Użytkownika Aplikacji albo niemożliwości skorzystania z Aplikacji. W szczególności Whisbear nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania przez Użytkownika z Usług, sprzeczne z normalnym korzystaniem, przeznaczeniem lub ideą Aplikacji lub wbrew ostrzeżeniom zawartym w rozdziale 2. niniejszego Regulaminu. Dostęp i korzystanie z Aplikacji następują w wyniku wyłącznej decyzji Użytkownika i dokonuje on tego na własne ryzyko. Whisbear nie może ponosić również odpowiedzialności za stan zdrowia dziecka Użytkownika, zgodnie z wytłumaczeniem wskazanym w pkt. 2 Regulamin. Dodatkowo maksymalna odpowiedzialność Whisbear za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z Aplikacji nie może przekraczać 1000 EUR. Niniejszy punkt Regulaminu nie dotyczy Konsumentów z Unii Europejskiej.

10.2. Z zastrzeżeniem ust. 10.3 i w zakresie dozwolonym przez prawo, niniejszym Użytkownik na zawsze zwalnia Whisbear (oraz członków jego kierownictwa, członków zarządu, pracowników, agentów, następców prawnych i cesjonariuszy) z odpowiedzialności z tytułu każdego przeszłego, obecnego i przyszłego sporu, roszczenia, konfliktu, żądania, prawa, obowiązku, odpowiedzialności, powództwa i podstawy powództwa wszelkiego rodzaju i charakteru (w tym szkód na osobie oraz szkód materialnych), które wynikały lub wynikają bezpośrednio lub pośrednio z Aplikacji lub są bezpośrednio lub pośrednio związane Aplikacją (w tym z wszelkimi interakcjami z innymi użytkownikami Aplikacji lub związanymi z dowolnymi Linkami i Reklamami Podmiotów Trzecich). Użytkownik w powyższym zakresie zrzeka się również dochodzenia takiej odpowiedzialności. JEŻELI UŻYTKOWNIK JEST MIESZKAŃCEM STANU KALIFORNIA, NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ ON PRAW WYNIKAJĄCYCH Z SEKCJI 1542 KODEKSU CYWILNEGO STANU KALIFORNIA, KTÓRA STANOWI JAK NASTĘPUJE: “ZWOLNIENIE OGÓLNE NIE OBEJMUJE ROSZCZEŃ, O KTÓRYCH WIERZYCIEL NIE WIE LUB ISTNIENIA KTÓRYCH NIE PODEJRZEWA W CZASIE DOKONYWANIA ZWOLNIENIA, A KTÓRE GDYBY BYŁY MU LUB JEJ ZNANE, MUSIAŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA JEGO LUB JEJ POROZUMIENIE Z DŁUŻNIKIEM.” Niniejszy punkt Regulaminu nie dotyczy Konsumentów z Unii Europejskiej.

10.3. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW SUCH LIMITATION OR EXCLUSION OF LIABILITY, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. W takim przypadku następujące postanowienia dotyczące odpowiedzialności będą dotyczyły Konsumenta odpowiednio: Whisbear nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z: (a) zawinionego naruszenia przez Konsumenta postanowień Regulaminu, (b) umyślne udostępniania przez Konsumenta loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim, (c) sposobu w jaki Konsument korzysta z Aplikacji lub Usług, a na jaki Whisbear nie miało wpływu, (d) działania wbrew postanowieniom rozdziału 2. Regulaminu, (e) krótkotrwałego uniemożliwienia lub utrudnienia w dostępie do Aplikacji, spowodowane koniecznością przeprowadzenia prac naprawczych, konserwatorskich czy modernizacyjnych w Aplikacji, z zastrzeżeniem, że żadne z powyższych wyłączeń odpowiedzialności nie ograniczają zasady, iż Konsumenci podlegają ochronie tych przepisów obowiązujących w państwie ich zwykłego miejsca pobytu, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

11. ZMIANA REGULAMINU

11.1. Whisbear może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (nowelizacja powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana formy organizacyjnej Whisbear) lub technicznych (modernizacja Aplikacji lub Usług, zmiana sposobu funkcjonowania Aplikacji lub Usług). Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu wraz z podaniem przyczyny takiej zmiany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest Konto na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie Konsument powinien dokonać akceptacji nowych postanowień Regulaminu lub odmówić jego akceptacji oraz wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli Użytkownik inny niż Konsument nie wypowie w tym czasie Umowy, uważa się, że zaakceptował on zmieniony Regulamin bez zastrzeżeń.

11.2. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

12. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW I ARBITRAŻ

12.1. W przypadku Użytkowników innych niż Konsument z Unii Europejskiej, NINIEJSZY REGULAMIN NAKŁADA OBOWIĄZEK PODDANIA SIĘ ARBITRAŻOWI W CELU ROZSTRZYGNIĘCIA SPORÓW ZAMIAST PROCESÓW Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH LUB POZWÓW ZBIOROWYCH, PONADTO OGRANICZA ŚRODKI PRAWNE DOSTĘPNE DLA TAKICH UŻYTKOWNIKÓW W PRZYPADKU POWSTANIA SPORU. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Aplikacji pozostające w związku z nią będą rozstrzygane ostatecznie na podstawie Regulaminu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o arbitraż. Postępowanie będzie prowadzone w języku angielskim przez jednego lub więcej arbitrów wyznaczonych zgodnie z tymi zasadami. Strony, ich przedstawicieli, pozostałych uczestników i arbitrów obowiązuje nakaz zachowania poufności odnośnie istnienia, przedmiotu i wyniku arbitrażu. Decyzja arbitra będzie ostateczna i wiążąca. Niniejszy Regulamin przewiduje wyłączność rozstrzygania sporów na drodze arbitrażu. Nawet jeśli prawo właściwe stanowi inaczej, Użytkownik nie będący Konsumentem z Unii Europejskiej zrzeka się prawa uprawniającego go do udziału w postępowaniu grupowym.

12.2. Użytkownik będący jednocześnie Konsumentem z Unii Europejskiej ma możliwości skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których Konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Jeżeli Konsument nie chce skorzystać z ADR lub ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu i Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny według właściwości ogólnej.

13. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

13.1. Bez uszczerbku dla innych postanowień Regulaminu, jeżeli Użytkownik nie jest Konsumentem stosują się do niego szczególne, następujące postanowienia: (1) Whisbear nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi z winy nieumyślnej, a odpowiedzialność Whisbear ogranicza się do rzeczywiście poniesionych przez Użytkownika strat, (2) do praw i zobowiązań wynikających z Regulaminu stosuje się wyłącznie prawo polskie, (3) spory powstałe pomiędzy Whisbear a Użytkownikiem, zostają poddane wyłącznie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Whisbear, (4) jeżeli któreś z postanowień Regulaminu są sprzeczne ze sobą lub nieścisłe, Whisbear ma uprawnienie do wiążącej Użytkownika interpretacji Regulaminu.

14. GENERAL

14.1. Kontakt i sposób porozumiewania się z Whisbear: (a) mailowo na adres e-mail: app.whisbear@whisbear.com; (b) listownie na adres do korespondencji: Pływacka 3, Warszawa 02-633.

14.2. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów będzie prawo polskie, z zastrzeżeniem, że wybór ten nie może skutkować pozbawieniem Konsumenta ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa zwykłego pobytu Konsumenta.

14.3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, zaś w miejsce nieważnych postanowień postanowieniami pozostała część Regulaminu będzie tak interpretowana, aby ich moc prawna i skutek ekonomiczny były jak najbardziej zbliżone do postanowień nieważnych.

14.4. Jeżeli Whisbear nie egzekwuje któregokolwiek ze swoich praw wynikających z niniejszego Regulaminu, nie jest to równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Whisbear takich praw.

14.5. Tytuły poszczególnych sekcji mają wyłącznie charakter porządkujący i nie są wiążące prawnie.

14.6. Słowo “including” oznacza “including without limitation”.

14.7. Data wejścia w życie Regulaminu 24.04.2018 r.

Nawigacja
Zamknij

Mój Koszyk

Miło Cię widzieć!

Hasło zostanie wysłane na podany adres email.

Twoje dane osobowe zostaną użyte do obsługi twojej wizyty na naszej stronie, zarządzania dostępem do twojego konta i dla innych celów o których mówi nasza polityka prywatności.

Masz już konto?

Kategorie