REGULAMIN APLIKACJI WHISBEAR

Niniejszy Regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) okre艣la warunki korzystania z aplikacji mobilnej Whisbear (zwana dalej “Aplikacj膮”). Rejestruj膮c si臋 lub w inny spos贸b korzystaj膮c z Aplikacji, U偶ytkownik (zwany dalej “U偶ytkownikiem”) akceptuje wcze艣niej niniejszy Regulamin oraz Polityk臋 Prywatno艣ci, kt贸ra stanowi integraln膮 cz臋艣膰 niniejszego Regulaminu. Us艂ugi i funkcjonalno艣ci 艣wiadczone za po艣rednictwem Aplikacji dostarczane s膮 i 艣wiadczone przez Whisbear sp贸艂k臋 z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Warszawie, przy ul. Opaczewska 42/47, wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod nr KRS 0000555169, posiadaj膮ca numer identyfikacji podatkowej NIP 7010481536 i REGON 36137404, o kapitale zak艂adowym wysoko艣ci 8.800 z艂 (zwan膮 dalej “Whisbear”).

Ka偶da osoba, kt贸ra chce korzysta膰 z Aplikacji, musi uprzednio zapozna膰 si臋 z niniejszym Regulaminem. Regulamin i inne warunki us艂ug Whisbear udost臋pnia wszystkim bezp艂atnie przed zawarciem Umowy (w Aplikacji w dedykowanej zak艂adce) a tak偶e – na 偶膮danie U偶ytkownika – w taki spos贸b, kt贸ry umo偶liwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie tre艣ci Regulaminu za pomoc膮 systemu teleinformatycznego, kt贸rym si臋 pos艂uguje. Je偶eli U偶ytkownik nie zgadza si臋 z postanowieniami niniejszego Regulaminu, nie mo偶esz korzysta膰 z Us艂ug ani uzyskiwa膰 do nich dost臋pu.

Aplikacja zosta艂a stworzona w celu zarz膮dzania Leniwcem E-zzy oraz do zarz膮dzania kalendarzem wydarze艅 z 偶ycia dziecka na etapie od noworodka do drugiego roku 偶ycia dziecka. Szczeg贸艂owe zasady korzystania z funkcjonalno艣ci dost臋pne s膮 w dedykowanych zak艂adkach Aplikacji.

Znaczenie innych poj臋膰 u偶ywanych w Regulaminie:

Aplikacja聽– Aplikacja Whisbear, kt贸ra dostarcza funkcjonalno艣ci zarz膮dzania kalendarzem wydarze艅 z 偶ycia dziecka, za艣 w wersji po艂膮czonej z Leniwcem E-zzy, s艂u偶y tak偶e do zarz膮dzania zabawk膮, z kt贸r膮 艂膮czy si臋 za pomoc膮 modu艂u bluetooth smart, jak r贸wnie偶 umo偶liwia przegl膮danie Statystyk z urz膮dzenia,

CRYsensor聽– Jedna z funkcjonalno艣ci oferowanych w ramach Aplikacji, dzi臋ki kt贸rej Leniwiec E-zzy wykrywa mi臋dzy innymi p艂acz dziecka i automatycznie w艂膮cza Szum,

Konsument聽– Osoba fizyczna dokonuj膮ca z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮,

Konto聽– Us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮; indywidualnie wydzielona U偶ytkownikowi modyfikowalna cz臋艣膰 Aplikacji; Konto umo偶liwia korzystanie z pozosta艂ych Us艂ug,

Leniwiec E-zzy聽– Zabawka, kt贸rej producentem jest Whisbear, wyposa偶ona w modu艂 bluetooth smart, posiadaj膮ca funkcj臋 Szumu, kt贸ra to zabawka ma na celu u艂atwienie noworodkom oraz dzieciom osi膮gni臋cie spokojnego snu,

Okres pr贸bny聽– okres 艣wiadczenia Us艂ug, za jaki U偶ytkownik nie jest zobowi膮zany uiszcza膰 op艂aty,

Polityka Prywatno艣ci聽– Dokument reguluj膮cy bezpiecze艅stwo ochrony prywatno艣ci i przetwarzania danych osobowych U偶ytkownika; Polityka Prywatno艣ci znajduj膮ca si臋 pod linkiem https://whisbear.pl/strony/polityka-prywatnosci stanowi za艂膮cznik do niniejszego Regulaminu i jest jego integraln膮 cz臋艣ci膮,

Statystyki聽– Automatycznie generowane przez Aplikacj臋 informacje, dotycz膮ce w szczeg贸lno艣ci u偶ycia Szumu czy CRYsensor’a,

Szum聽– Jedna z funkcjonalno艣ci Leniwca E-zzy, mo偶liwa do sterowania r贸wnie偶 w ramach funkcji Aplikacji,

Tre艣ci聽– Udost臋pniane przez Whisbear w ramach Aplikacji informacje, w szczeg贸lno艣ci w postaci zestawu instrukcji, wskaz贸wek i rad dotycz膮cych noworodk贸w i dzieci do drugiego roku 偶ycia w zakresie piel臋gnacji oraz wychowania,

Umowa聽– Porozumienie zawierane mi臋dzy Whisbear a U偶ytkownikiem, kt贸rego przedmiotem jest korzystanie przez U偶ytkownika z Aplikacji i Us艂ug; og贸lne postanowienia Umowy stanowi niniejszy Regulamin,

Us艂uga/Us艂ugi聽– odp艂atne Us艂ugi 艣wiadczone przez Whisbear drog膮 elektroniczn膮 w postaci funkcjonalno艣ci Aplikacji, w szczeg贸lno艣ci poprzez takie funkcje jak: Szum, CRYsensor, kalendarz, Statystyki,

U偶ytkownik聽– Osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, kt贸ra na podstawie i zgodnie z niniejszym Regulaminem korzysta z Aplikacji .

1. POSTANOWIENIA WST臉PNE

1.1. 呕adne z postanowie艅 niniejszego Regulaminu nie mo偶e by膰 interpretowane w spos贸b, kt贸ry ogranicza艂by prawa przys艂uguj膮ce Konsumentom stosowanie do obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.

1.2. Korespondencja pomi臋dzy U偶ytkownikiem a Whisbear nast臋puje z wykorzystaniem 艣rodk贸w elektronicznych, bez wzgl臋du na to, czy U偶ytkownik korzysta z Aplikacji, czy wysy艂a Whisbear e-maile, oraz czy Whisbear umieszcza powiadomienia w Aplikacji, czy komunikuje si臋 z U偶ytkownikiem poprzez poczt臋 elektroniczn膮. Na potrzeby Umowy U偶ytkownik (a) wyra偶a zgod臋 na otrzymywanie od Whisbear korespondencji w formie elektronicznej; oraz (b) potwierdza, 偶e wszelkie warunki, umowy, powiadomienia, ujawnienia i inna korespondencja przesy艂ana drog膮 elektroniczn膮 spe艂nia wszelkie wymogi prawne, r贸wnowa偶ne, jak gdyby by艂a prowadzona pisemnie w postaci drukowanej. Powy偶sze nie ogranicza niezbywalnych praw U偶ytkownika.

1.3. U偶ytkownika obowi膮zuje zakaz dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym.

1.4. Aplikacja mo偶e zawiera膰 reklamy, za kt贸re Whisbear otrzymuje wynagrodzenie na zasadach komercyjnych.

1.5. Whisbear udost臋pnia U偶ytkownikom nieposiadaj膮cym Leniwca E-zzy mo偶liwo艣膰 bezp艂atnego testowania Us艂ug w ramach Umowy przez Okres pr贸bny. Do Okresu pr贸bnego zastosowanie maj膮 wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu, r贸wnie偶 dotycz膮ce zawarcia Umowy oraz skutk贸w jej rozwi膮zania lub wyga艣ni臋cia, z zastrze偶eniem postanowie艅 dotycz膮cych op艂aty.

2. TRE艢CI

2.1. U偶ytkownik, korzystaj膮c z Aplikacji, obowi膮zany jest mie膰 na uwadze, i偶 wszelkie informacje zawarte w Aplikacji maj膮 charakter og贸lny i nie stanowi膮 przeznaczonej konkretnemu U偶ytkownikowi tre艣ci medycznej, jak i nie maj膮 na celu zast膮pienie jej.

2.2. Przed przyst膮pieniem do korzystania z Aplikacji, U偶ytkownik zobowi膮zany jest upewni膰 si臋 (w miar臋 mo偶liwo艣ci z lekarzem), i偶 jest to w pe艂ni bezpieczne dla jego dziecka, jego stanu zdrowia oraz stopnia rozwoju. W razie jakichkolwiek w膮tpliwo艣ci, co do bezpiecze艅stwa korzystania z Aplikacji lub jej wp艂ywu na zdrowie dziecka, U偶ytkownik zobowi膮zany jest zaprzesta膰 korzysta膰 z Aplikacji.

2.3. Wszelkie Tre艣ci zawarte w Aplikacji maj膮 charakter wy艂膮cznie informacyjny oraz przyk艂adowy i nie stanowi膮, a tak偶e nie maj膮 na celu zast膮pi膰 lub by膰 alternatyw膮 dla profesjonalnej porady medycznej w zakresie piel臋gnacji i wychowania noworodk贸w oraz dzieci.

2.4. W szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem Aplikacji nie 艣wiadczy si臋 dzia艂alno艣ci leczniczej, nie udziela si臋 艣wiadcze艅 zdrowotnych, nie dokonuje si臋 promocji zdrowia lub realizacji zada艅 dydaktycznych i badawczych w powi膮zaniu z udzielaniem 艣wiadcze艅 zdrowotnych i promocj膮 zdrowia.

2.5. Je偶eli U偶ytkownik uwa偶a, 偶e dana Tre艣膰 mo偶e stanowi膰 o 艣wiadczeniu ww. dzia艂alno艣ci, obowi膮zany jest niezw艂ocznie powiadomi膰 o tym Whisbear. W nast臋pstwie takiego powiadomienia, Whisbear natychmiast usunie tak膮 Tre艣膰 lub odpowiednio j膮 zmieni.

2.6. W zwi膮zku z niniejszym, korzystanie przez U偶ytkownika z Aplikacji, w szczeg贸lno艣ci akceptacja przez niego Regulaminu, nie powoduje powstania pomi臋dzy Whisbear a U偶ytkownikiem jakichkolwiek relacji lekarz (lub inny podmiot 艣wiadcz膮cy us艂ugi zdrowotne) – pacjent.

2.7. Przyst臋puj膮c do korzystania z Aplikacji U偶ytkownik o艣wiadcza i gwarantuje, i偶:

2.7.1. przed zastosowaniem si臋 do Tre艣ci, ka偶dorazowo dokona weryfikacji co do ich bezpiecze艅stwa i adekwatno艣ci do stanu zdrowia jego dziecka

2.7.2. korzystaj膮c z Aplikacji nie b臋dzie podejmowa膰 decyzji ani dzia艂a艅 czy te偶 zaniecha艅 ca艂kowicie lub chocia偶by cz臋艣ciowo na podstawie Tre艣ci;

2.7.3. ka偶dorazowo przeprowadzi z odpowiednim lekarzem konsultacje celem ustalenia dopuszczalno艣ci skorzystania przez U偶ytkownika z Tre艣ci oraz wszelkich zalece艅 lub przeciwskaza艅.

2.8. W 偶adnym przypadku U偶ytkownik nie mo偶e polega膰 tylko i wy艂膮cznie na Tre艣ciach, a wszelkie kwestie dotycz膮ce jego dziecka, funkcjonowania jego organizmu oraz jego stanu zdrowia, U偶ytkownik zobowi膮zany jest ka偶dorazowo konsultowa膰 z wykwalifikowanym lekarzem, kt贸ry jest jedynym i najlepszym 藕r贸d艂em tego typu informacji.

2.9. U偶ytkownik nie mo偶e bagatelizowa膰 ani unika膰 diagnozy lub jakiejkolwiek innej pomocy medycznej od wykwalifikowanego lekarza, w szczeg贸lno艣ci z powodu Tre艣ci, jakie uzyska艂 za po艣rednictwem Aplikacji.

2.10. Je偶eli U偶ytkownik zauwa偶y, 偶e stan zdrowia jego dziecka uleg艂 lub mo偶e ulec pogorszeniu, zobowi膮zany jest niezw艂ocznie skorzysta膰 z porady medycznej wykwalifikowanego lekarza.

2.11. Powy偶sze stosuje si臋 odpowiednio do Statystyk.

3. APLIKACJA

3.1. Aplikacj臋 mo偶na pobra膰 korzystaj膮c z internetowego sklepu AppStore (dla korzystaj膮cych z systemu iOS) lub Google Play (dla korzystaj膮cych z systemu Android).

3.2. Aplikacja jest bezp艂atna dla U偶ytkownik贸w posiadaj膮cych Leniwca E-zzy.

3.3. Aplikacja dla U偶ytkownik贸w, kt贸rzy nie posiadaj膮 Leniwca E-zzy jest odp艂atna. Dla takich U偶ytkownik贸w Aplikacja jest dost臋pna na Okres pr贸bny, a nast臋pnie – po uiszczeniu op艂aty zgodnej z cennikiem zamieszczonym w sklepie AppStore i Google Play.

3.4. W celu instalacji Aplikacji, aktualizacji jej funkcjonalno艣ci oraz korzystania z funkcjonalno艣ci Aplikacji, po stronie U偶ytkownika musz膮 zosta膰 spe艂nione nast臋puj膮ce minimalne wymagania techniczne: urz膮dzenie mobilne z zainstalowanym oprogramowaniem iOS 9.0 lub nowszym (dla wersji Aplikacji pobranej z AppStore) lub Android 4.4. lub nowszym (dla wersji Aplikacji pobranej z Google Play), umo偶liwiaj膮ce prawid艂owe zainstalowanie Aplikacji oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3.5. Korzystanie z Aplikacji mo偶e odbywa膰 si臋 bez po艂膮czenie z Internetem, z tym zastrze偶eniem, i偶 w celu instalacji Aplikacji oraz aktualizacji Us艂ug po Twojej stronie musi zosta膰 dodatkowo spe艂niony wym贸g w postaci posiadania dost臋pu do Internetu.

3.6. Korzystanie z Aplikacji mo偶e 艂膮czy膰 si臋 z kosztami transmisji danych, kt贸re wynikaj膮 z um贸w zawieranych przez U偶ytkownika z operatorami us艂ug telekomunikacyjnych lub innymi dostawcami Internetu oraz z zakresu takiej transmisji danych (pobranie Aplikacji, jej instalacja, uruchomienia, a nast臋pnie korzystanie z Aplikacji).

3.7. U偶ytkownik mo偶e otrzymywa膰 przypomnienia o aktualizacji Aplikacji lub pojawieniu si臋 nowych funkcjonalno艣ci w postaci komunikat贸w. Jest to funkcjonalno艣膰, kt贸r膮 mo偶na wy艂膮czy膰.

3.8. Aplikacja mo偶e wysy艂a膰 U偶ytkownikowi powiadomienia zwi膮zane z Us艂ugami np. przypomnienie o zdarzeniu z kalendarza. Jest to funkcjonalno艣膰, kt贸r膮 w dowolnym czasie U偶ytkownik mo偶e zmodyfikowa膰 lub wy艂膮czy膰.

3.9. G艂贸wnie w celu utrzymania satysfakcji U偶ytkownik贸w z Us艂ug i ich ulepszaniu, Whisbear mo偶e je modyfikowa膰 od czasu do czasu.

3.10. Je偶eli U偶ytkownik nie posiadaj膮cy Leniwca E-zzy chce dalej korzysta膰 z Us艂ug po Okresie pr贸bnym, w贸wczas z dniem zako艅czenia Okresu pr贸bnego, U偶ytkownik zobowi膮zany jest ui艣ci膰 op艂at臋 wskazan膮 w AppStore lub Google Play. Je偶eli U偶ytkownik nie ui艣ci op艂aty, Umowa ulega automatycznemu zako艅czeniu ostatniego dnia Okresu pr贸bnego.

4. KONTO

4.1. Aby korzysta膰 z Us艂ug, U偶ytkownik musi mie膰 aktywne Konto. W tym celu dope艂nia on procedury rejestracji za po艣rednictwem Aplikacji, poprzez dostarczenie adresu e-mail oraz has艂a przez interaktywny formularz rejestracyjny. Wysy艂aj膮c pro艣b臋 o za艂o偶enie Konta, U偶ytkownik o艣wiadcza i gwarantuje, 偶e: (a) wprowadzane przez niego informacje rejestracyjne s膮 prawid艂owe i aktualne, a tak偶e pozostan膮 takie przez ca艂y czas korzystania przez niego z Us艂ug, (b) korzystanie przez U偶ytkownika z Us艂ug jest zgodne z obowi膮zuj膮cym prawem w jego kraju, (c) jest 艣wiadom lub 艣wiadoma faktu, i偶 Whisbear nie dostarcza us艂ug o charakterze medycznym, (d) jest 艣wiadomy i zgadza si臋, 偶e Whisbear nie udziela U偶ytkownikom gwarancji pomocy technicznej i tym samym nie jest zobowi膮zane do dostarczania im jakiegokolwiek wsparcia, w tym wsparcia technicznego dotycz膮cego korzystania z Us艂ug. Z chwil膮 potwierdzenia przez U偶ytkownika dokonania rejestracji Konta za pomoc膮 linka aktywacyjnego wysy艂anego na jego adres e-mail, pomi臋dzy Whisbear a U偶ytkownikiem posiadaj膮cym Leniwca E-zzy zostaje zawarta Umowa na czas nieokre艣lony, za艣 w przypadku U偶ytkownika nie posiadaj膮cego Leniwca E-zzy – zostaje zawarta Umowa na Okres pr贸bny, chyba 偶e U偶ytkownik ui艣ci op艂at臋 – w贸wczas Umowa zawierana jest na czas nieokre艣lony. Dane osobowe U偶ytkownik贸w przetwarzane s膮 zgodnie z Polityk膮 Prywatno艣ci.

4.2. Wypowiedzenie Umowy nast臋puje poprzez usuni臋cie Konta.

4.3. U偶ytkownik mo偶e usun膮膰 swoje Konto w dowolnym czasie ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyny, poprzez wys艂anie Whisbear wiadomo艣ci z pro艣b膮 o usuni臋cie Konta (r贸wnie偶 za po艣rednictwem poczty elektronicznej z zastrze偶eniem, 偶e w贸wczas musi to nast膮pi膰 poprzez adres e-mail, kt贸rym pos艂ugiwa艂e艣 si臋 w momencie rejestracji Konta. Usuni臋cie Konta jest to偶same z wypowiedzeniem Umowy. Usuwaj膮c Konto, bezpowrotnie tracisz ustawienia Konta, Statystyki oraz dane zawarte w interaktywnych funkcjonalno艣ciach wskazanych w Aplikacji.

4.4. U偶ytkownik jest odpowiedzialny za to, co dzieje si臋 w ramach jego Konta, jak i za jego po艣rednictwem. U偶ytkownik nie mo偶e wi臋c udost臋pnia膰 go osobom trzecim i jest odpowiedzialny za zachowanie w poufno艣ci swojego loginu oraz has艂a. Je偶eli U偶ytkownik zauwa偶y, 偶e kto艣 nieautoryzowany korzysta lub korzysta艂 z jego Konta, powinien niezw艂ocznie o tym poinformowa膰 Whisbear. Konto jest niezbywalne i nietransferowalne.

4.5. U偶ytkownik zobowi膮zuje si臋, 偶e za pomoc膮 Us艂ug nie b臋dzie: (a) dokonywa膰 jakichkolwiek dzia艂a艅 mog膮cych utrudni膰 lub zak艂贸ci膰 funkcjonowanie Us艂ug oraz korzysta膰 z Us艂ug w spos贸b uci膮偶liwy dla innych U偶ytkownik贸w, (b) podejmowa膰 dzia艂a艅 na niekorzy艣膰 innych U偶ytkownik贸w, os贸b trzecich, (c) narusza膰 warunk贸w Umowy, Regulaminu lub przepis贸w obowi膮zuj膮cego prawa, w tym lokalnych, stanowych, regionalnych, krajowych praw lub innych akt贸w prawnych, ustaw czy rozporz膮dze艅, (d) traktowa膰 Tre艣ci wbrew obostrzeniom okre艣lonym w rozdziale 2. Regulaminu, w tym, 偶e nie b臋dzie polega膰 na Tre艣ciach jak na profesjonalnej opiece lekarskiej wobec dzieci.

4.6. Zawinione przez U偶ytkownika naruszenie Umowy, Regulaminu lub praw do Us艂ug mo偶e spowodowa膰 podj臋cie jednej z nast臋puj膮cych czynno艣ci Whisbear: (a) wys艂anie ostrze偶enia skierowanego do U偶ytkownika, (b) blokad臋 dost臋pu do Konta, (c) wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym i usuni臋cie Konta, (d) uniemo偶liwienie U偶ytkownikowi dokonania powt贸rnego za艂o偶enia Konta.

4.7. Whisbear mo偶e usun膮膰 Konto tak偶e w przypadku, gdy ma obowi膮zek wypowiedzie膰 Umow臋 na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.

5. PRAWA W艁ASNO艢CI INTELEKTUALNEJ

5.1. Us艂ugi, Aplikacja oraz Tre艣ci i ich elementy sk艂adowe chronione s膮 prawem autorskim i/lub innymi prawami dotycz膮cymi w艂asno艣ci intelektualnej, w szczeg贸lno艣ci prawami autorskimi, nale偶膮cymi do Whisbear. Wszystkie prawa w艂asno艣ci intelektualnej zwi膮zane z Aplikacj膮 i Us艂ugami nale偶膮 do Whisbear.

5.2. Z zastrze偶eniem odpowiednich postanowie艅 niniejszego Regulaminu, Whisbear udziela U偶ytkownikom nieprzenoszalnej, niewy艂膮cznej, odwo艂ywalnej, nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z Us艂ug na ich w艂asny, osobisty i niekomercyjny u偶ytek i wy艂膮cznie w ramach funkcjonalno艣ci Aplikacji, bez prawa sublicencji. 呕adne z uprawnie艅, dorozumianych lub wskazanych wyra藕nie w Regulaminie, nie przenosz膮 na U偶ytkownika ani na inn膮 osob臋 trzeci膮, 偶adnych praw w艂asno艣ci intelektualnej nale偶膮cej do Whisbear. Licencja ta udzielana jest U偶ytkownikowi wraz z akceptacj膮 niniejszego Regulaminu i trwa przez ca艂y czas posiadania przez U偶ytkownika Konta.

5.3. Licencja oraz inne prawa udzielane U偶ytkownikowi przez Whisbear ograniczone s膮 nast臋puj膮cymi obostrzeniami: (a) U偶ytkownik nie mo偶e reprodukowa膰, rozpowszechnia膰, wypo偶ycza膰 czy zbywa膰 oraz w 偶aden inny spos贸b redystrybuowa膰 po艣rednio lub bezpo艣rednio, zar贸wno odp艂atne, jak i nieodp艂atne, element贸w Us艂ug i Aplikacji, z pomini臋ciem Whisbear, (b) U偶ytkownik nie mo偶e modyfikowa膰, kompilowa膰, przeformu艂owywa膰 Us艂ug, a tak偶e wykorzystywa膰 i opracowywa膰 w艂asno艣ci intelektualnej nale偶膮cej do Whisbear do tworzenia w艂asnych produkt贸w i us艂ug, (c) U偶ytkownik nie mo偶e wykorzystywa膰 w艂asno艣ci intelektualnej nale偶膮cej do Whisbear w bezprawnym celu lub na niekorzy艣膰 Whisbear. Nawet je偶eli U偶ytkownik korzysta z Tre艣ci lub Aplikacji w ramach dozwolonego u偶ytku, nie mo偶e on usuwa膰 oznaczenia autorstwa Aplikacji albo innych odpowiednich oznacze艅. To samo dotyczy kopii.

6. P艁ATNO艢CI

6.1. Aby korzysta膰 z Us艂ug po Okresie pr贸bnym, U偶ytkownik nie posiadaj膮cy Leniwca E-zzy musi ui艣ci膰聽 jednorazow膮 op艂at臋 w wysoko艣ci wskazanej w Aplikacji. Op艂at臋 nale偶y ui艣ci膰 najp贸藕niej ostatniego dnia Okresu pr贸bnego, p艂atno艣ci膮 elektroniczn膮 za po艣rednictwem systemu p艂atno艣ci udost臋pnianego przez AppStore (dla korzystaj膮cych z systemu iOS) lub Google Play (dla korzystaj膮cych z systemu Android).

6.2. Ceny i op艂aty w ramach Aplikacji zawsze wyra偶one s膮 w cenie brutto i zawieraj膮 wszystkie podatki, w tym podatek VAT.

6.3. Whisbear nie zamieszcza w Aplikacji ofert sk艂adanych w formie elektronicznej w rozumieniu przepis贸w kodeksu cywilnego. W szczeg贸lno艣ci nie maj膮 tu zastosowania przepisy dotycz膮ce z艂o偶enia oferty w postaci elektronicznej.

7. LINKI I REKLAMY PODMIOT脫W TRZECICH

7.1. Aplikacja mo偶e zawiera膰 linki do stron lub serwis贸w internetowych podmiot贸w trzecich, w szczeg贸lno艣ci do takich, kt贸rych tematem jest rodzicielstwo oraz rozw贸j dziecka, jak i mo偶e wy艣wietla膰 materia艂y reklamowe us艂ug lub produkt贸w podmiot贸w trzecich (dalej: Linki i Reklamy Podmiot贸w Trzecich). Linki i Reklamy Podmiot贸w Trzecich nie podlegaj膮 kontroli Whisbear i tym samym Whisbear nie mo偶e by膰 odpowiedzialne za jakiekolwiek Linki i Reklamy Podmiot贸w Trzecich oraz tre艣ci tam zawartych. Whisbear umo偶liwia dost臋p do Link贸w i Reklam Podmiot贸w Trzecich jedynie jako udogodnienie dla U偶ytkownik贸w i nie weryfikuje, nie zatwierdza, nie monitoruje ani nie udziela gwarancji w odniesieniu do Link贸w i Reklam Podmiot贸w Trzecich. Korzystanie z Link贸w i Reklam Podmiot贸w Trzecich nast臋puj臋 na ryzyko U偶ytkownika. Co za tym idzie, U偶ytkownik powinien stosowa膰 odpowiednie zabezpieczenia oraz zachowa膰 nale偶yt膮 staranno艣膰 podczas ich wykorzystywania.

7.2. U偶ytkownik powinien mie膰 r贸wnie偶 na uwadze, 偶e z chwil膮 klikni臋cia w Link i Reklam臋 Podmiotu Trzeciego zostaje on obj臋ty regulaminem oraz polityk膮 prywatno艣ci obowi膮zuj膮c膮 pod tym linkiem.

8. REKLAMACJE

8.1. U偶ytkownik mo偶e z艂o偶y膰 reklamacj臋 na funkcjonowanie Aplikacji lub Us艂ug. Zg艂oszenie reklamacyjne powinno zawiera膰 co najmniej dane umo偶liwiaj膮ce identyfikacj臋 U偶ytkownika jako osoby reklamuj膮cej, oraz wskazanie uzasadnionych zastrze偶e艅 i uwag do Aplikacji czy Us艂ug. Reklamacja powinna by膰 wys艂ana przez U偶ytkownika za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail app.whisbear@whisbear.com lub adres do korespondencji ul. P艂ywacka 3, 02-633 Warszawa Polska. Je偶eli reklamacja wymaga uzupe艂nienia, Whisbear skontaktuje si臋 z U偶ytkownikiem z pro艣b膮 o jej uzupe艂nienie.

8.2. W ci膮gu 14 (czternastu) dni Whisbear ustosunkuje si臋 do 偶膮dania U偶ytkownika. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku U偶ytkownik zostanie powiadomiony w wiadomo艣ci wys艂anej na adres podany w reklamacji.

9. ZASTRZE呕ENIA

9.1. Us艂ugi udost臋pniane s膮 w takim stanie w聽 jakim s膮, a Whisbear bezpo艣rednio wy艂膮cza jakiekolwiek i wszystkie gwarancje oraz warunki wprost nie wskazane w tre艣ci Regulaminu lub w przepisach prawa, jakiegokolwiek rodzaju czy to bezpo艣rednie, domniemane albo ustawowe. Whisbear nie daje 偶adnej gwarancji, 偶e Aplikacja zaspokoi oczekiwania U偶ytkownika, ani 偶e b臋dzie dost臋pna nieprzerwanie, albo 偶e b臋dzie bezb艂臋dna i niezawodna. Je艣li odpowiednie prawo wymaga jakichkolwiek gwarancji wobec dostarczanych Us艂ug, czas trwania tych gwarancji jest ograniczony do 90 dni od daty za艂o偶enia Konta.

9.2. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THE ABOVE EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNO艢CI

10.1. Z zastrze偶eniem ust. 10.3 i w zakresie dozwolonym przez prawo, Whisbear nie b臋dzie odpowiedzialny wobec U偶ytkownika lub os贸b trzecich za jakiekolwiek utracone korzy艣ci, utracone dane, albo jakiekolwiek szkody wynik艂e ze stosowania przez U偶ytkownika Aplikacji albo niemo偶liwo艣ci skorzystania z Aplikacji. W szczeg贸lno艣ci Whisbear nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody wynik艂e z korzystania przez U偶ytkownika z Us艂ug, sprzeczne z normalnym korzystaniem, przeznaczeniem lub ide膮 Aplikacji lub wbrew ostrze偶eniom zawartym w rozdziale 2. niniejszego Regulaminu. Dost臋p i korzystanie z Aplikacji nast臋puj膮 w wyniku wy艂膮cznej decyzji U偶ytkownika i dokonuje on tego na w艂asne ryzyko. Whisbear nie mo偶e ponosi膰 r贸wnie偶 odpowiedzialno艣ci za stan zdrowia dziecka U偶ytkownika, zgodnie z wyt艂umaczeniem wskazanym w pkt. 2 Regulamin. Dodatkowo maksymalna odpowiedzialno艣膰 Whisbear za jakiekolwiek straty lub szkody wynikaj膮ce z korzystania z Aplikacji nie mo偶e przekracza膰 1000 EUR. Niniejszy punkt Regulaminu nie dotyczy Konsument贸w z Unii Europejskiej.

10.2. Z zastrze偶eniem ust. 10.3 i w zakresie dozwolonym przez prawo, niniejszym U偶ytkownik na zawsze zwalnia Whisbear (oraz cz艂onk贸w jego kierownictwa, cz艂onk贸w zarz膮du, pracownik贸w, agent贸w, nast臋pc贸w prawnych i cesjonariuszy) z odpowiedzialno艣ci z tytu艂u ka偶dego przesz艂ego, obecnego i przysz艂ego sporu, roszczenia, konfliktu, 偶膮dania, prawa, obowi膮zku, odpowiedzialno艣ci, pow贸dztwa i podstawy pow贸dztwa wszelkiego rodzaju i charakteru (w tym szk贸d na osobie oraz szk贸d materialnych), kt贸re wynika艂y lub wynikaj膮 bezpo艣rednio lub po艣rednio z Aplikacji lub s膮 bezpo艣rednio lub po艣rednio zwi膮zane Aplikacj膮 (w tym z wszelkimi interakcjami z innymi u偶ytkownikami Aplikacji lub zwi膮zanymi z dowolnymi Linkami i Reklamami Podmiot贸w Trzecich). U偶ytkownik w powy偶szym zakresie zrzeka si臋 r贸wnie偶 dochodzenia takiej odpowiedzialno艣ci. JE呕ELI U呕YTKOWNIK JEST MIESZKA艃CEM STANU KALIFORNIA, NINIEJSZYM ZRZEKA SI臉 ON PRAW WYNIKAJ膭CYCH Z SEKCJI 1542 KODEKSU CYWILNEGO STANU KALIFORNIA, KT脫RA STANOWI JAK NAST臉PUJE: “ZWOLNIENIE OG脫LNE NIE OBEJMUJE ROSZCZE艃, O KT脫RYCH WIERZYCIEL NIE WIE LUB ISTNIENIA KT脫RYCH NIE PODEJRZEWA W CZASIE DOKONYWANIA ZWOLNIENIA, A KT脫RE GDYBY BY艁Y MU LUB JEJ ZNANE, MUSIA艁YBY W ISTOTNY SPOS脫B WP艁YN膭膯 NA JEGO LUB JEJ POROZUMIENIE Z D艁U呕NIKIEM.” Niniejszy punkt Regulaminu nie dotyczy Konsument贸w z Unii Europejskiej.

10.3. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW SUCH LIMITATION OR EXCLUSION OF LIABILITY, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. W takim przypadku nast臋puj膮ce postanowienia dotycz膮ce odpowiedzialno艣ci b臋d膮 dotyczy艂y Konsumenta odpowiednio: Whisbear nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody wynikaj膮ce z: (a) zawinionego naruszenia przez Konsumenta postanowie艅 Regulaminu, (b) umy艣lne udost臋pniania przez Konsumenta loginu lub has艂a do jego Konta osobom trzecim, (c) sposobu w jaki Konsument korzysta z Aplikacji lub Us艂ug, a na jaki Whisbear nie mia艂o wp艂ywu, (d) dzia艂ania wbrew postanowieniom rozdzia艂u 2. Regulaminu, (e) kr贸tkotrwa艂ego uniemo偶liwienia lub utrudnienia w dost臋pie do Aplikacji, spowodowane konieczno艣ci膮 przeprowadzenia prac naprawczych, konserwatorskich czy modernizacyjnych w Aplikacji, z zastrze偶eniem, 偶e 偶adne z powy偶szych wy艂膮cze艅 odpowiedzialno艣ci nie ograniczaj膮 zasady, i偶 Konsumenci podlegaj膮 ochronie tych przepis贸w obowi膮zuj膮cych w pa艅stwie ich zwyk艂ego miejsca pobytu, kt贸rych nie mo偶na wy艂膮czy膰 w drodze umowy.

11. ZMIANA REGULAMINU

11.1. Whisbear mo偶e zmieni膰 niniejszy Regulamin z wa偶nych powod贸w prawnych (nowelizacja powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa lub zmiana formy organizacyjnej Whisbear) lub technicznych (modernizacja Aplikacji lub Us艂ug, zmiana sposobu funkcjonowania Aplikacji lub Us艂ug). U偶ytkownicy zostan膮 poinformowani o zmianie Regulaminu wraz z podaniem przyczyny takiej zmiany za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, na kt贸ry zarejestrowane jest Konto na 7 (siedem) dni przed wej艣ciem w 偶ycie nowego Regulaminu. W tym czasie Konsument powinien dokona膰 akceptacji nowych postanowie艅 Regulaminu lub odm贸wi膰 jego akceptacji oraz wypowiedzie膰 Umow臋 ze skutkiem natychmiastowym. Je偶eli U偶ytkownik inny ni偶 Konsument nie wypowie w tym czasie Umowy, uwa偶a si臋, 偶e zaakceptowa艂 on zmieniony Regulamin bez zastrze偶e艅.

11.2. Zam贸wienia z艂o偶one przed wej艣ciem w 偶ycie zmian Regulaminu realizowane s膮 zgodnie z dotychczasow膮 tre艣ci膮 Regulaminu.

12. ROZWI膭ZYWANIE SPOR脫W I ARBITRA呕

12.1. W przypadku U偶ytkownik贸w innych ni偶 Konsument z Unii Europejskiej, NINIEJSZY REGULAMIN NAK艁ADA OBOWI膭ZEK PODDANIA SI臉 ARBITRA呕OWI W CELU ROZSTRZYGNI臉CIA SPOR脫W ZAMIAST PROCES脫W Z UDZIA艁EM 艁AWY PRZYSI臉G艁YCH LUB POZW脫W ZBIOROWYCH, PONADTO OGRANICZA 艢RODKI PRAWNE DOST臉PNE DLA TAKICH U呕YTKOWNIK脫W W PRZYPADKU POWSTANIA SPORU. Wszelkie spory wynikaj膮ce z korzystania z Aplikacji pozostaj膮ce w zwi膮zku z ni膮 b臋d膮 rozstrzygane ostatecznie na podstawie Regulaminu Arbitra偶owego S膮du Arbitra偶owego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, obowi膮zuj膮cego w dniu skierowania wniosku o arbitra偶. Post臋powanie b臋dzie prowadzone w j臋zyku angielskim przez jednego lub wi臋cej arbitr贸w wyznaczonych zgodnie z tymi zasadami. Strony, ich przedstawicieli, pozosta艂ych uczestnik贸w i arbitr贸w obowi膮zuje nakaz zachowania poufno艣ci odno艣nie istnienia, przedmiotu i wyniku arbitra偶u. Decyzja arbitra b臋dzie ostateczna i wi膮偶膮ca. Niniejszy Regulamin przewiduje wy艂膮czno艣膰 rozstrzygania spor贸w na drodze arbitra偶u. Nawet je艣li prawo w艂a艣ciwe stanowi inaczej, U偶ytkownik nie b臋d膮cy Konsumentem z Unii Europejskiej zrzeka si臋 prawa uprawniaj膮cego go do udzia艂u w post臋powaniu grupowym.

12.2. U偶ytkownik b臋d膮cy jednocze艣nie Konsumentem z Unii Europejskiej ma mo偶liwo艣ci skorzystania z alternatywnych w stosunku do post臋powania s膮dowego sposob贸w rozwi膮zywania spor贸w (ADR), w szczeg贸lno艣ci poprzez mediacj臋, poprzez koncyliacj臋 lub w ramach w ramach arbitra偶u (s膮d polubowny). Lista instytucji, do kt贸rych Konsument mo偶e si臋 zwr贸ci膰 o rozstrzygni臋cie spor贸w w ramach ADR znajduje si臋 pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm Konsument mo偶e r贸wnie偶 skorzysta膰 z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 poprzez z艂o偶enie swojej skargi za po艣rednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dost臋pnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Je偶eli Konsument nie chce skorzysta膰 z ADR lub ODR, wszelkie spory powsta艂e na gruncie Regulaminu i Umowy b臋d膮 rozstrzygane przez s膮d powszechny wed艂ug w艂a艣ciwo艣ci og贸lnej.

13. POSTANOWIENIA SZCZEG脫LNE

13.1. Bez uszczerbku dla innych postanowie艅 Regulaminu, je偶eli U偶ytkownik nie jest Konsumentem stosuj膮 si臋 do niego szczeg贸lne, nast臋puj膮ce postanowienia: (1) Whisbear nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody wyrz膮dzone U偶ytkownikowi z winy nieumy艣lnej, a odpowiedzialno艣膰 Whisbear ogranicza si臋 do rzeczywi艣cie poniesionych przez U偶ytkownika strat, (2) do praw i zobowi膮za艅 wynikaj膮cych z Regulaminu stosuje si臋 wy艂膮cznie prawo polskie, (3) spory powsta艂e pomi臋dzy Whisbear a U偶ytkownikiem, zostaj膮 poddane wy艂膮cznie s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 Whisbear, (4) je偶eli kt贸re艣 z postanowie艅 Regulaminu s膮 sprzeczne ze sob膮 lub nie艣cis艂e, Whisbear ma uprawnienie do wi膮偶膮cej U偶ytkownika interpretacji Regulaminu.

14. GENERAL

14.1. Kontakt i spos贸b porozumiewania si臋 z Whisbear: (a) mailowo na adres e-mail: app.whisbear@whisbear.com; (b) listownie na adres do korespondencji: P艂ywacka 3, Warszawa 02-633.

14.2. Prawem w艂a艣ciwym dla zobowi膮za艅 wynikaj膮cych z Um贸w b臋dzie prawo polskie, z zastrze偶eniem, 偶e wyb贸r ten nie mo偶e skutkowa膰 pozbawieniem Konsumenta ochrony wynikaj膮cej z bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa pa艅stwa zwyk艂ego pobytu Konsumenta.

14.3. Je偶eli kt贸rekolwiek z postanowie艅 niniejszego Regulaminu oka偶e si臋 niewa偶ne w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci, pozosta艂e postanowienia pozostaj膮 w mocy, za艣 w miejsce niewa偶nych postanowie艅 postanowieniami pozosta艂a cz臋艣膰 Regulaminu b臋dzie tak interpretowana, aby ich moc prawna i skutek ekonomiczny by艂y jak najbardziej zbli偶one do postanowie艅 niewa偶nych.

14.4. Je偶eli Whisbear nie egzekwuje kt贸regokolwiek ze swoich praw wynikaj膮cych z niniejszego Regulaminu, nie jest to r贸wnoznaczne ze zrzeczeniem si臋 przez Whisbear takich praw.

14.5. Tytu艂y poszczeg贸lnych sekcji maj膮 wy艂膮cznie charakter porz膮dkuj膮cy i nie s膮 wi膮偶膮ce prawnie.

14.6. S艂owo “including” oznacza “including without limitation”.

14.7. Data wej艣cia w 偶ycie Regulaminu 24.04.2018 r.

Nawigacja
Zamknij

M贸j Koszyk

Mi艂o Ci臋 widzie膰!

Has艂o zostanie wys艂ane na podany adres email.

Twoje dane osobowe zostan膮 u偶yte do obs艂ugi twojej wizyty na naszej stronie, zarz膮dzania dost臋pem do twojego konta i dla innych cel贸w o kt贸rych m贸wi nasza polityka prywatno艣ci.

Masz ju偶 konto?

Zamknij

Kategorie