REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WHISBEAR.PL

Niniejszy Regulamin okre艣la zasady korzystania i dokonywania zakup贸w w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedaj膮cego pod adresem 鈥 whisbear.com

Sprzedaj膮cym jest sp贸艂ka 鈥 Whisbear sp. z o.o. z siedzib膮 w Warszawie, przy ul. Opaczewska 42/27, 02-372 Warszawa, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000555169, posiadaj膮ca numer identyfikacji podatkowej NIP 7010481536, REGON 36137404, o kapitale zak艂adowy 8.800 PLN

Kontakt ze Sprzedaj膮cym mo偶na uzyska膰:

-pod numerami telefon贸w (Infolinii): +48 506 071 902 (koszt po艂膮czenia za minut臋 wed艂ug stawki danego operatora);

-korzystaj膮c z adresu poczty elektronicznej: contact@whisbear.com

-osobi艣cie: Whisbear sp. z o.o., ul. P艂ywacka 3, 02-633 Warszawa (poniedzia艂ek-pi膮tek, od 10.00 do 16.00).

搂 1 [Definicje]

1.Regulamin 鈥 niniejszy regulamin, regulamin, o kt贸rym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2.Sklep internetowy whisbear.com 鈥 zorganizowana struktura informatyczna zamieszczona pod adresem www.whisbear.com, s艂u偶膮ca do zawierania drog膮 elektroniczn膮 Um贸w sprzeda偶y.

3.Kupuj膮cy 鈥 osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸ra mo偶e we w艂asnym imieniu nabywa膰 prawa i zaci膮ga膰 zobowi膮zania, zgodnie z przepisami powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa.

4.Konsument 鈥 osoba fizyczna korzystaj膮ca ze Sklepu Internetowego whisbear.com w celu niezwi膮zanym bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.

5.Sprzedaj膮cy 鈥 Whisbear Sp. z o.o., 艣wiadcz膮cy us艂ugi sprzeda偶y za po艣rednictwem Sklepu internetowego whisbear.com na zasadach okre艣lonych w niniejszym Regulaminie.

6.Produkt 鈥 rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie internetowym Whisebar.com, kt贸rej dotyczy Umowa sprzeda偶y, przeznaczona dla dzieci od lat trzech, o ile w opisie Produktu nie zamieszczono innej informacji.

7.Umowa sprzeda偶y 鈥 umowa sprzeda偶y Produkt贸w w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.), zawarta pomi臋dzy Sprzedaj膮cym a Kupuj膮cym, z wykorzystaniem Sklepu internetowego whisbear.com

8.Zam贸wienie 鈥 o艣wiadczenie woli Kupuj膮cego, okre艣laj膮ce jednoznacznie rodzaj i ilo艣膰 Produkt贸w, zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy sprzeda偶y.

9.Konto u偶ytkownika 鈥 oznaczony indywidualn膮 nazw膮 (loginem) i has艂em podanym przez Kupuj膮cego, zbi贸r zasob贸w w systemie teleinformatycznym Sprzedaj膮cego, w kt贸rym gromadzone s膮 dane oraz informacje o z艂o偶onych Zam贸wieniach.

10.Trwa艂y no艣nik 鈥 materia艂 lub narz臋dzie umo偶liwiaj膮ce konsumentowi lub przedsi臋biorcy przechowywanie informacji kierowanych osobi艣cie do niego, w spos贸b umo偶liwiaj膮cy dost臋p do informacji w przysz艂o艣ci przez czas odpowiedni do cel贸w, jakim te informacje s艂u偶膮, i kt贸re pozwalaj膮 na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

搂2 [Postanowienia Og贸lne]

1.Dokonuj膮c zakup贸w w Sklepie internetowym whisbear.com, Kupuj膮cy akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowi膮zuje si臋 do ich przestrzegania.

2.P艂atno艣ci s膮 obs艂ugiwane przez sp贸艂k臋 PayLane sp. z o.o. z siedzib膮 w Gda艅sku przy ul. Arko艅skiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.

3.Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie internetowym whisbear.com s膮 fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zosta艂y legalnie wprowadzone na rynek polski.

4.Korzystanie ze Sklepu internetowego whisbear.com jest mo偶liwe pod warunkiem spe艂nienia przez system teleinformatyczny z kt贸rego korzysta Kupuj膮cy, nast臋puj膮cych minimalnych wymaga艅 technicznych:

a.system operacyjny: Windows, Linux (z konsol膮 graficzn膮) lub Mac OS;

b.dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca;

c.karta graficzna: 256 MB pami臋ci obs艂uguj膮ca rozdzielczo艣膰 1024脳768;

d.艂膮cze internetowe o przepustowo艣ci minimalnej 512 kbit/s dla pobierania informacji i 128 kbit/s dla wysy艂ania informacji;

e.przegl膮darka internetowa: Internet Explorer w wersji nie starszej ni偶 IE8, Mozilla Firefox w wersji nie starszej ni偶 Firefox 22, Google Chrome w wersji nie starszej ni偶 Chrome 28; obs艂uguj膮ca Javascript nie starszy ni偶 1.5;

f.sterowanie: klawiatura, mysz, ekran dotykowy.

5.Sprzedaj膮cy nie ponosi odpowiedzialno艣ci za blokowanie przez administrator贸w serwer贸w pocztowych przesy艂ania wiadomo艣ci na adres e-mail wskazany przez Kupuj膮cego, a tak偶e za usuwanie i blokowanie wiadomo艣ci e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub innym urz膮dzeniu u偶ywanym przez Kupuj膮cego.

6.Autorskie prawa maj膮tkowe do element贸w graficznych whisbear.com przys艂uguj膮 Sprzedaj膮cemu. Sprzedaj膮cy nie wyra偶a zgody na ich wykorzystywanie bez jego wyra藕nej zgody.

搂3 [Procedura sk艂adania zam贸wie艅]

1.Zam贸wienia w Sklepie internetowym whisbear.com mo偶na sk艂ada膰 24 godziny na dob臋, 7 dni w tygodniu przez ca艂y rok (z wyj膮tkiem przerw konserwacyjnych).

2.Do sk艂adania Zam贸wie艅, niezb臋dne jest posiadanie aktywnej poczty elektronicznej.

3.Warunkiem realizacji Zam贸wienia, opr贸cz akceptacji Regulaminu, jest wype艂nienie formularza zam贸wienia poprzez podanie prawid艂owych danych kontaktowych, w tym dok艂adnego adresu wysy艂ki oraz numer telefonu i adres e-mail w Formularzu zam贸wienia.

4.Je偶eli dane, o kt贸rych mowa w ust. 3 s膮 niekompletne, Sprzedaj膮cy skontaktuje si臋 z Kupuj膮cym. Je偶eli kontakt nie b臋dzie mo偶liwy, Sprzedaj膮cy ma prawo do anulowania Zam贸wienia.

5.Je偶eli dane Kupuj膮cego podane w procesie zak艂adania Konta u偶ytkownika lub wype艂niania formularza zam贸wienia jednorazowego ulegn膮 zmianie, Kupuj膮cy jest zobowi膮zany do ich niezw艂ocznej aktualizacji.

6.Konto u偶ytkownika uzyskuje si臋 poprzez wype艂nienie formularza dost臋pnego za po艣rednictwem whisbear.com

7.Po wype艂nieniu formularza, na podany w nim adres e-mail zostanie wys艂any e-mail aktywacyjny, kt贸ry nale偶y odebra膰 i potwierdzi膰 rejestracj臋 klikaj膮c link aktywacyjny.

8.Kupuj膮cy ma obowi膮zek poda膰 prawdziwe i pe艂ne informacje w procesie rejestracji Konta u偶ytkownika lub wype艂niania formularza Zam贸wienia jednorazowego, podawanie tre艣ci o charakterze bezprawnym jest niedozwolone.

9.W przypadku Zam贸wienia jednorazowego, nie ma konieczno艣ci zak艂adania Konta u偶ytkownika. Nale偶y poprawnie wype艂ni膰 Formularz zam贸wienia oraz zaakceptowa膰 zawarte w nim warunki i koszty dostawy.

10.Adres wysy艂ki podany podczas rejestracji Konta u偶ytkownika stanowi jednocze艣nie adres domy艣lny wysy艂ki. Przy ka偶dym zam贸wieniu, Kupuj膮cy ma mo偶liwo艣膰 podania innego adresu.

11.W przypadku podania adresu firmowego przy wype艂nianiu formularza zam贸wienia, nale偶y dodatkowo wskaza膰 nazw臋 firmy.

搂 4 [Procedura zawarcia umowy sprzeda偶y]

1.Zawarcie Umowy sprzeda偶y nast臋puje po uprzednim wype艂nieniu formularza Zam贸wienia, o kt贸rym mowa w 搂 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

2.W celu z艂o偶enia Zam贸wienia Kupuj膮cy:

a.dokonuje wyboru zamawianych Produkt贸w i ich ilo艣ci;

b.sposobu dostawy, adresu wysy艂ki oraz danych do faktury lub rachunku;

c.sposobu p艂atno艣ci;

d.wybiera pole potwierdzaj膮ce zam贸wienie i informuj膮ce o obowi膮zku zap艂aty (nale偶y kierowa膰 si臋 komunikatami na stronie).

3.Po z艂o偶eniu Zam贸wienia, na podany przez Kupuj膮cego adres e-mail zostanie niezw艂ocznie wys艂ane o艣wiadczenie o otrzymaniu Zam贸wienia, sposobie jego realizacji i zawarciu Umowy sprzeda偶y pomi臋dzy Kupuj膮cym a Sprzedaj膮cym.

4.W wiadomo艣ci, o kt贸rej mowa w ust. 3 powy偶ej, Sprzedaj膮cy wska偶e tak偶e numer rachunku bankowego, na kt贸ry nale偶y dokona膰 wp艂aty w przypadku wyboru przesy艂ki innej ni偶 za pobraniem lub niedokonania p艂atno艣ci elektronicznej.

5.Ilo艣膰 Produkt贸w oferowanych w Sklepie internetowym whisbear.com jest zmienna i podlega sta艂ej aktualizacji.

6.Zam贸wienia s膮 przyjmowane wed艂ug kolejno艣ci ich otrzymywania, do momentu wyczerpania zapas贸w w magazynie. W przypadku niedost臋pno艣ci Produkt贸w obj臋tych Zam贸wieniem, Sprzedaj膮cy zawiadomi o tym fakcie Kupuj膮cego niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni licz膮c od daty zawarcia Umowy sprzeda偶y oraz dokona zwrotu p艂atno艣ci. Powiadomienie zostanie wys艂ane na adres e-mail wskazany przez Kupuj膮cego w formularzu zam贸wienia.

7.W zale偶no艣ci od wyboru Kupuj膮cego, Sprzedaj膮cy dor臋cza paragon fiskalny lub faktur臋 VAT, kt贸ra mo偶e zosta膰 za艂膮czona do wysy艂anej przesy艂ki lub przes艂ana drog膮 elektroniczn膮, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokument贸w rozliczeniowych. Sprzedaj膮cy mo偶e tak偶e wystawi膰 i przes艂a膰 faktur臋 VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Finans贸w z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesy艂ania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udost臋pniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

8.Po z艂o偶eniu zam贸wienia, Sprzedaj膮cy prze艣le Kupuj膮cemu potwierdzenie zawarcia Umowy sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 na Trwa艂ym no艣niku, najp贸藕niej w chwili dostarczenia Produktu lub przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia us艂ugi.

搂 5 [Ceny, p艂atno艣ci i anulowanie zam贸wienia]

1.Na ca艂kowity koszt Zam贸wienia sk艂ada si臋 cena Produktu oraz cena przesy艂ki (koszt dostawy). Cena Produktu wskazana na whisbear.com jest wi膮偶膮ca w chwili z艂o偶enia Zam贸wienia przez Kupuj膮cego.

2.Wszystkie ceny Produkt贸w zamieszczone na Sklepu internetowego whisbear.com:

a.podawane s膮 w z艂otych polskich;

b.zawieraj膮 podatki;

c.nie zawieraj膮 koszt贸w dostawy, o obowi膮zku ich uiszczenia, Kupuj膮cy jest informowany na stronie Sklepu internetowego whisbear.com w trakcie sk艂adania Zam贸wienia.

3.Koszt dostawy uzale偶niony jest od wybranej przez Kupuj膮cego formy dostawy Produktu.

4.Kupuj膮cy mo偶e wybra膰 nast臋puj膮ce formy p艂atno艣ci za zam贸wione Produkty z dostaw膮 na terytorium Polski:

a.p艂atno艣膰 przy odbiorze: realizacja zam贸wienia rozpoczyna si臋 po zako艅czeniu procesu sk艂adania Zam贸wienia; wyb贸r tej opcji mo偶liwy jest tylko w przypadku, gdy Kupuj膮cy jest Konsumentem;

b.przelew bankowy: realizacja zam贸wienia rozpoczyna si臋 po wp艂yni臋ciu wp艂aty na rachunek bankowy Sprzedaj膮cego;

c.p艂atno艣膰 elektroniczna za pomoc膮 karty kredytowej lub e-przelewu: realizacja zam贸wienia rozpoczyna si臋 po otrzymaniu przez Sprzedaj膮cego potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora p艂atno艣ci.

5.W przypadku p艂atno艣ci okre艣lonych w ust. 4 pkt. b) powy偶ej, Kupuj膮cy zobowi膮zany jest dokona膰 p艂atno艣ci na rachunek bankowy Sprzedaj膮cego, przes艂any w wiadomo艣ci e-mail potwierdzaj膮cej z艂o偶enie Zam贸wienia, tytu艂em 鈥 鈥瀂am贸wienie nr [鈼廬鈥. P艂atno艣膰 powinna by膰 dokonana w terminie 5 dni od dnia otrzymania wiadomo艣ci e-mail potwierdzaj膮cej przyj臋cie zam贸wienia.

6.Je偶eli Kupuj膮cy nie dokona wp艂aty w terminie okre艣lonym w ust. 5 powy偶ej, Sprzedaj膮cy wy艣le do Kupuj膮cego wiadomo艣膰 e-mail przypominaj膮c膮 o konieczno艣ci op艂acenia zam贸wienia. W e-mailu przypominaj膮cym, Sprzedaj膮cy wyznaczy Kupuj膮cemu kolejny pi臋ciodniowy termin, po up艂ywie kt贸rego zam贸wienie zostanie anulowane.

7.Rozliczenia transakcji kart膮 kredytow膮 i e-przelewem przeprowadzane s膮 za po艣rednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU S.A. z siedzib膮 w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Pozna艅, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy w Poznaniu 鈥 Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzia艂 VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000274399, posiadaj膮ca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, na podstawie regulaminu us艂ug dost臋pnego pod adresem: http://www.payu.pl/pliki-dopobrania/regulaminy-i-informacje.

8.Zam贸wienie mo偶e zosta膰 anulowane lub zmodyfikowane tak偶e na pro艣b臋 Kupuj膮cego z艂o偶on膮 najp贸藕niej przed dokonaniem wysy艂ki Produktu. Pro艣ba o anulowanie Zam贸wienia powinna zosta膰 przes艂ana na adres e-mail contact@whisbear.com

9.Sprzedaj膮cy wysy艂a Produkt najp贸藕niej w ci膮gu 7 dni od daty zawarcia umowy w przypadku wybrania przez Kupuj膮cego opcji 鈥瀙艂atno艣膰 za pobraniem鈥. W innych wypadkach 鈥 Produkt zostaje wys艂any najp贸藕niej w ci膮gu 7 dni od daty zaksi臋gowania wp艂aty na rachunku bankowym Sprzedaj膮cego.

10.Termin dor臋czenia przesy艂ki przez przewo藕nika ka偶dorazowo zale偶y od wybranego rodzaju przesy艂ki i wynika z warunk贸w 艣wiadczenia us艂ug przewozowych stosowanych przez m.in. Poczt臋 Polsk膮 S.A., GLS, DHL i DPD.

搂 6 [Dostawy]

1.Produkty s膮 dostarczane za pomoc膮 wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za po艣rednictwem Poczty Polskiej. W niekt贸rych przypadkach istnieje mo偶liwo艣膰 odbioru osobistego towar贸w w siedzibie Sprzedaj膮cego.

2.Koszt dostawy jest zale偶y od wielko艣ci przesy艂ki i wynosi maksymalnie:

a.Przesy艂ka kurierska (Polska), p艂atno艣膰 przelewem 鈥 15.00 z艂;

b.Przesy艂ka kurierska (Polska), p艂atno艣膰 za pobraniem 鈥 20.00 z艂;

c.Przesy艂ka zagraniczna (Europa), p艂atno艣膰 przelewem 鈥 50.00 z艂;

d.Przesy艂ka zagraniczna (Am. P贸艂nocna, Am. Po艂udniowa, Azja, Afryka), p艂atno艣膰 przelewem 鈥 70.00 z艂;

e.Przesy艂ka zagraniczna (Australia i Oceania), p艂atno艣膰 przelewem 鈥 100.00 z艂.

3.Szczeg贸艂owe zasady dostawy, okre艣laj膮 warunki 艣wiadczenia us艂ug przewozowych stosowane przez m.in. Poczt臋 Polsk膮 S.A., GLS, DHL i DPD.

4.Sprzedaj膮cy poinformuje Kupuj膮cego o wys艂aniu Produktu za po艣rednictwem wiadomo艣ci e-mail.

5.Kupuj膮cy zawiadomi Sprzedaj膮cego o niedor臋czeniu przesy艂ki za po艣rednictwem wiadomo艣ci e- mail przes艂anej na adres contact@whisbear.com.

6.Je偶eli zawiadomienie, o kt贸rym mowa w ust. 5 powy偶ej zostanie rozpatrzone pozytywnie, w贸wczas Sprzedaj膮cy zwr贸ci Kupuj膮cemu niezw艂ocznie, najp贸藕niej w ci膮gu 14 dni, ca艂o艣膰 uiszczonej kwoty.

7.Je偶eli oka偶e si臋, 偶e Produkt uleg艂 uszkodzeniu w transporcie, Kupuj膮cy zawiadomi o tym fakcie Sprzedaj膮cego, za po艣rednictwem wiadomo艣ci e-mail przes艂anej na adres contact@whisbear.com wraz z protoko艂em szkody, je偶eli taki zosta艂 sporz膮dzony przez Kupuj膮cego.

搂 7 [Reklamacje i gwarancje]

1.Niniejszy punkt Regulaminu stosuje si臋 wy艂膮cznie w stosunkach z Kupuj膮cymi b臋d膮cymi Konsumentami.

2.Sprzedaj膮cy ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli sprzedany Produkt ma wad臋 fizyczn膮 lub prawn膮 w rozumieniu powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w.

3.Je偶eli Produkt ma wad臋, Konsument mo偶e 偶膮da膰 doprowadzenia go do stanu zgodnego z Umow膮 sprzeda偶y poprzez nieodp艂atn膮 napraw臋 albo wymian臋 Produktu na nowy, chyba 偶e naprawa albo wymiana s膮 niemo偶liwe lub wymagaj膮 nadmiernych koszt贸w.

4.Przy ocenie nadmierno艣ci koszt贸w uwzgl臋dnia si臋 warto艣膰 towaru zgodnego z umow膮 oraz rodzaj i stopie艅 stwierdzonej niezgodno艣ci.

5.Produkt jest niezgodny z Umow膮 Sprzeda偶y w szczeg贸lno艣ci, je偶eli:

a.nie ma w艂a艣ciwo艣ci, kt贸re Produkt tego rodzaju powinien mie膰 ze wzgl臋du na cel w Umowie sprzeda偶y oznaczony albo wynikaj膮cy z okoliczno艣ci lub przeznaczenia;

b.nie ma w艂a艣ciwo艣ci, o kt贸rych istnieniu Sprzedawca zapewni艂 Konsumenta, w tym przedstawiaj膮c pr贸bk臋 lub wz贸r;

c.nie nadaje si臋 do celu, o kt贸rym Konsument poinformowa艂 Sprzedaj膮cego przy zawarciu Umowy sprzeda偶y, a Sprzedaj膮cy nie zg艂osi艂 zastrze偶enia co do takiego jej przeznaczenia;

d.zosta艂 Konsumentowi wydany w stanie niezupe艂nym;

e.nie odpowiada oczekiwaniom dotycz膮cym towaru tego rodzaju, opartym na sk艂adanych publicznie zapewnieniach Sprzedaj膮cego, producenta lub jego przedstawiciela oraz osoby,

kt贸ra wprowadza towar konsumpcyjny do obrotu krajowego w zakresie dzia艂alno艣ci swojego przedsi臋biorstwa, osoby, kt贸ra podaje si臋 za producenta przez umieszczenie na towarze swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odr贸偶niaj膮cego (w szczeg贸lno艣ci uwzgl臋dnia si臋 zapewnienia, wyra偶one w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnosz膮ce si臋 do w艂a艣ciwo艣ci towaru, w tym tak偶e terminu, w jakim towar ma je zachowa膰);

f.nie zosta艂 prawid艂owo zamontowany i uruchomiony, je偶eli czynno艣ci te zosta艂y wykonane w ramach umowy sprzeda偶y przez Sprzedaj膮cego lub przez osob臋, za kt贸r膮 ponosi on odpowiedzialno艣膰 albo przez Konsumenta wed艂ug instrukcji otrzymanej przy sprzeda偶y;

g.nie posiada innych cech, kt贸re zosta艂y uzgodnione w konkretnej umowie lub kt贸re powinien posiada膰 na podstawie umowy.

6.W przypadku, gdy do ustosunkowania si臋 przez Sprzedaj膮cego do reklamacji lub do wykonania uprawnie艅 Konsumenta wynikaj膮cych z r臋kojmi niezb臋dne b臋dzie dostarczenie Produktu do Sprzedaj膮cego, Konsument zostanie poproszony o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedaj膮cego, na adres Whisbear Sp. z o.o., ul. P艂ywacka 3, 02-633 Warszawa.

7.Je偶eli ze wzgl臋du na rodzaj, wady Produktu i ich kumulacj臋 w Zam贸wieniu, dostarczenie Produktu by艂oby niemo偶liwe albo nadmiernie utrudnione, Kupuj膮cy poproszony zostanie o ich udost臋pnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu i miejsca odbioru.

8.Dostarczenie Produktu, o kt贸rym mowa w ust. 8 powy偶ej, nie ma wp艂ywu na bieg terminu na ustosunkowanie si臋 Sprzedaj膮cego do reklamacji.

9.Je偶eli sprzedany Produkt ma wad臋, Konsument mo偶e tak偶e z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny albo odst膮pieniu od Umowy sprzeda偶y, chyba 偶e Sprzedaj膮cy niezw艂ocznie i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Konsumenta, wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wad臋 t臋 usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, je偶eli Produkt by艂 ju偶 wymieniony lub naprawiany przez Sprzedaj膮cego albo Sprzedaj膮cy nie uczyni艂 zado艣膰 obowi膮zkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usuni臋cia wady.

10.Obni偶ona cena powinna pozostawa膰 w takiej proporcji do ceny wynikaj膮cej z Umowy sprzeda偶y, w jakiej warto艣膰 Produktu z wad膮 pozostaje do warto艣ci Produktu bez wady.

11.Konsument nie mo偶e odst膮pi膰 od Umowy sprzeda偶y, je偶eli wada jest nieistotna

12.Reklamacja mo偶e zosta膰 z艂o偶ona przez Konsumenta wraz z opisem reklamacji:

a.pisemnie na adres Whisbear Sp. z o.o., ul. P艂ywacka 3, 02-633 Warszawa; lub

b.w formie elektronicznej na adres: contact@whisbear.com.

13.Zaleca si臋 zawarcie w opisie reklamacji wszelkich informacji i okoliczno艣ci stwierdzaj膮cych niezgodno艣ci Produktu z umow膮, informacje i okoliczno艣ci dotycz膮ce reklamacji Produktu, preferowany przez Konsumenta spos贸b za艂atwienia reklamacji 鈥 a) naprawa, b) wymiana na nowy, c) obni偶enie ceny, d) zwrot cz臋艣ci lub ca艂o艣ci 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych, tj. ceny, koszt贸w wysy艂ki i koszt贸w odes艂ania Produktu do Sprzedaj膮cego, wed艂ug Wzoru opisu reklamacji (do pobrania w zak艂adce 鈥瀂wroty i Reklamacje鈥), kt贸ry ma na celu usprawnienie procedury reklamacyjnej i nie ma wp艂ywu na jej skuteczno艣膰.

14.Sprzedaj膮cy ustosunkuje si臋 do reklamacji Konsumenta niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej z艂o偶enia.

15.Przekroczenie przez Sprzedaj膮cego powy偶szego terminu oznacza, i偶 reklamacja zosta艂a uznana za zasadn膮.

16.Sprzedaj膮cy odpowiada z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up艂ywem dw贸ch lat od momentu wydania Produktu.

17.Je偶eli przedmiotem sprzeda偶y jest Produkt u偶ywany, Sprzedaj膮cy odpowiada z tytu艂u r臋kojmi o ile wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up艂ywem roku lat od momentu wydania Produktu.

18.Roszczenie Kupuj膮cego o usuni臋cie wady lub wymian臋, przedawnia si臋 z up艂ywem roku, licz膮c od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcze艣niej ni偶 przed up艂ywem dw贸ch lat od momentu wydania Produktu.

19.W przypadku uwzgl臋dnienia reklamacji na korzy艣膰 Konsumenta, koszt wymiany lub naprawy Produktu ponosi Sprzedaj膮cy.

20.Je偶eli Produkty b臋d膮 obj臋te gwarancj膮 producenta lub dystrybutora, szczeg贸艂owe warunki gwarancji i czas jej trwania znajdowa膰 si臋 b臋d膮 w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta (do pobrania w zak艂adce 鈥瀂wroty i Reklamacje鈥).

21.Gwarancja na sprzedany Produkt nie wy艂膮cza i nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie艅 Konsumenta wynikaj膮cych z niezgodno艣ci towaru z umow膮 okre艣lonych w niniejszym paragrafie.

搂 8 [Pozas膮dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅]

1.Konsument mo偶e skorzysta膰 z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. Chc膮c skorzysta膰 z mo偶liwo艣ci polubownego rozwi膮zywania spor贸w dotycz膮cych zakup贸w za po艣rednictwem naszej strony www.whisbear.pl , zgodnie z rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania spor贸w konsumenckich oraz zmiany rozporz膮dzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporz膮dzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich)- Konsument mo偶e z艂o偶y膰 swoj膮 skarg臋 np. za po艣rednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dost臋pnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/鈥 lub w drodze mediacji (szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania przez Kupuj膮cego b臋d膮cego Konsumentem z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 oraz zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595, a tak偶e w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik贸w konsument贸w, organizacji spo艂ecznych, do kt贸rych zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w, Wojew贸dzkich Inspektorat贸w Inspekcji Handlowej oraz Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w.

2.Europejska platforma ODR ma u艂atwia膰 niezale偶ne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozas膮dowe rozstrzyganie przez Internet spor贸w mi臋dzy konsumentami i przedsi臋biorcami dotycz膮cych zobowi膮za艅 umownych wynikaj膮cych z internetowych um贸w

sprzeda偶y lub um贸w o 艣wiadczenie us艂ug zawieranych mi臋dzy konsumentami mieszkaj膮cymi w Unii Europejskiej a przedsi臋biorcami maj膮cymi siedzib臋 w Unii Europejskiej.

3.Skorzystanie z dost臋pnych pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 jest mo偶liwe po zako艅czeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny 鈥 obie strony musz膮 wyrazi膰 zgod臋 na post臋powanie. Sprzedaj膮cy wyra偶a zgod臋 na korzystanie z pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w z Konsumentami.

搂 9 [Odst膮pienie od umowy]

1.Niniejszy punkt Regulaminu stosuje si臋 wy艂膮cznie w stosunkach z Kupuj膮cymi b臋d膮cymi Konsumentami.

2.Konsument, kt贸ry zawar艂 umow臋 na odleg艂o艣膰, ma prawo odst膮pi膰 od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych.

3.Do zachowania terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem. O艣wiadczenie mo偶na z艂o偶y膰 na formularzu, kt贸rego wz贸r stanowi za艂膮cznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) lub zastosowa膰 wz贸r dost臋pny na stronie Sklepu internetowego whisbear.com (do pobrania w zak艂adce 鈥瀂wroty i reklamacje鈥).

4.Zwracany Produkt nale偶y odes艂a膰 艂膮cznie z o艣wiadczeniem o odst膮pieniu od umowy, o kt贸rym mowa w ust. 3 powy偶ej na adres Whisbear Sp. z o.o., ul. P艂ywacka 3, 02-633 Warszawa z dopiskiem 鈥瀂WROT鈥, najp贸藕niej w ci膮gu 14 dni od dnia z艂o偶enia o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy.

5.Bieg terminu do odst膮pienia od umowy rozpoczyna si臋 :

a.od obj臋cia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazan膮 przez niego osob臋 trzeci膮 inn膮 ni偶 przewo藕nik;

b.od obj臋cia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub cz臋艣ci w przypadku umowy, kt贸ra obejmuje wiele Produkt贸w;

c.od obj臋cia w posiadanie pierwszego z Produkt贸w w przypadku umowy polegaj膮cej na regularnym dostarczaniu Produkt贸w przez czas oznaczony;

d.od dnia zawarcia umowy w przypadku pozosta艂ych um贸w.

6.W przypadku odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮.

7.艢wiadczenie spe艂nione na rzecz Sprzedaj膮cego zostanie zwr贸cone Konsumentowi niezw艂ocznie, najp贸藕niej w ci膮gu 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od Umowy.

8.Je偶eli Konsument dokona艂 p艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮 lub przelewem elektronicznym, zwrot 艣wiadcze艅 nast膮pi odpowiednio na kart臋 lub rachunek bankowy, z kt贸rego nast膮pi艂a p艂atno艣膰. W przypadku p艂atno艣ci przelewem tradycyjnym albo p艂atno艣ci przy odbiorze, 艣wiadczenie zostanie zwr贸cone na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta w o艣wiadczeniu o odst膮pieniu od umowy lub przekazem pocztowym, zale偶nie od woli Konsumenta.

9.Sprzedaj膮cy nie ponosi odpowiedzialno艣ci za niedokonanie zwrotu nale偶no艣ci lub jego op贸藕nienie, je偶eli nast膮pi艂o to z powodu przekazania przez Konsumenta b艂臋dnych danych osobowych (imi臋, nazwisko, adres) lub b艂臋dnego numeru rachunku bankowego.

10.Za 艣wiadczenie, o kt贸rym mowa w ust. 7 powy偶ej, uwa偶a si臋 uiszczon膮 cen臋 zakupionego Produktu, a tak偶e uiszczone przez Konsumenta koszty przesy艂ki, z zastrze偶eniem, 偶e koszty przesy艂ki poniesione w zwi膮zku ze zwrotem Produktu do Sprzedaj膮cego, obci膮偶aj膮 Konsumenta.

11.Je偶eli Konsument wybra艂 spos贸b dostawy Produktu inny ni偶 najta艅szy, zwyk艂y spos贸b dostawy dost臋pny w Sklepie internetowym whisbear.com, Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w.

12.Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Produktu b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Przekroczenie powy偶szych granic nie powoduje, 偶e odst膮pienie od umowy jest nieskuteczne.

搂 10 [Polityka prywatno艣ci]

Administratorem danych osobowych gromadzonych za po艣rednictwem Sklepu internetowego whisbear.pl jest Sprzedaj膮cy. 2. Dane osobowe Kupuj膮cych s膮 chronione zgodnie z Polityk膮 Prywatno艣ci umieszczon膮 na stronie Sklepu internetowego whisbear.pl.

搂 11 [Postanowienia ko艅cowe]

1.Spory mog膮ce wyst膮pi膰 pomi臋dzy Kupuj膮cym a whisbear.com zostan膮 poddane rozstrzygni臋ciu s膮du w艂a艣ciwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks post臋powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z p贸藕n. zm.).

2.Sprzedaj膮cy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa偶nych przyczyn to jest:

a.zmiany przepis贸w prawa;

b.zmiany sposob贸w p艂atno艣ci i dostaw 鈥 w zakresie, w jakim te zmiany wp艂ywaj膮 na realizacj臋 postanowie艅 niniejszego Regulaminu.

3.Kupuj膮cy posiadaj膮cy Konto u偶ytkownika w Sklepie internetowym whisbear.com, zostan膮 poinformowani o zmianie Regulaminu za po艣rednictwem korespondencji e-mail.

4.Je偶eli w czasie, jaki up艂yn膮艂 od ostatniego logowania nast膮pi艂a zmiana Regulaminu Sklepu internetowego whisbear.com, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach.

5.Kupuj膮cym, kt贸rzy nie akceptuj膮 wprowadzonych w Regulaminie zmian, przys艂uguje uprawnienie do usuni臋cia Konta u偶ytkownika w ka偶dym czasie.

6.Zam贸wienia z艂o偶one przez Klient贸w przed wej艣ciem w 偶ycie zmian Regulaminu b臋d膮 realizowane wed艂ug dotychczasowych postanowie艅 Regulaminu.

7.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Nawigacja
Zamknij

M贸j Koszyk

Mi艂o Ci臋 widzie膰!

Has艂o zostanie wys艂ane na podany adres email.

Twoje dane osobowe zostan膮 u偶yte do obs艂ugi twojej wizyty na naszej stronie, zarz膮dzania dost臋pem do twojego konta i dla innych cel贸w o kt贸rych m贸wi nasza polityka prywatno艣ci.

Masz ju偶 konto?

Zamknij

Kategorie