1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1 Organizatorem Konkursu jest:
Whisbear sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielonej 32, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000555169, posiadającą numer NIP 7010481536, o kapitale zakładowym w wysokości 6700 PLN (zwana dalej „Organizatorem”)

1.2 Fundatorem nagród jest firma PREIS Paweł Preisner z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Kwiatkowskiego 38/44, NIP 8133199720, reprezentowaną przez Pawła Preisnera (zwaną dalej „Fundatorem”)

1.3 Konkurs organizowany jest pod nazwą „Wakacje z Whisbear®” (zwany dalej „Konkursem”).

1.4 Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.08.2019, a kończy się dnia 31.08.2019 o godzinie 23:59 (zwany dalej „Czasem Trwania Konkursu”).

1.5 Konkurs organizowany jest w serwisie facebook na stronie internetowej https://www.facebook.com/whisbear/

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

2.1 Uczestnikiem Konkursu, (zwany dalej “Uczestnikiem”), może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1.  jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. w dniach 01.08.2019-31.08.2019 zakupi jeden z szumiących produktów marki whisbear na stronie whisbear.comoraz prześlę zgłoszenie konkursowe na adres contact@whisbear.com
 3. wykona zadanie konkursowe (zwane dalej „Zadaniem Konkursowym”);
 4. nie jest pracownikiem Organizatora ani Fundatora lub osobą współpracującą na innej podstawie niż stosunek pracy, członkiem rodziny tych osób (przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia);
 5. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

 

3. ZASADY KONKURSU

 

3.1 Zadanie Konkursowe: Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zakupienie w miesiącu sierpniu 2019 r. przez Uczestnika szumiącego produktu Whisbear na stronie whisbear.com (tj. Leniwca E-zzy, Misia Whisbear, Szumiącego Ptaszka Whisbird, Szumiącego Liska z kolekcji Przyjaciół Whisbear lub Szumiącego Króliczka z kolekcji Przyjaciół Whisbear) oraz zamieszczenie na swoim kanale social media na Instagramie lub na Facebook wakacyjnego zdjęcia dziecka lub rodziny z dzieckiem w każdym przypadku w towarzystwie Szumiącego Produktu Whisbear®(zwanego dalej „Pracą konkursową”) Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez nadesłanie zgłoszenia (zwierającego imię, nazwisko, adres e-maila, numer zamówienia szumiącego produktu Whisbear – o którym mowa powyżej i zdjęcie konkursowe) W Konkursie brane pod uwagę będą zdjęcia z dzieckiem lub zdjęcia rodziców z dzieckiem. Do prawidłowego zgłoszenia udziału konieczne jest oznaczenie zdjęcia hashtagiem #wakacjezwhisbear oraz posiadanie konta publicznego na Instagramie lub oznaczenie Pracy Konkursowej jako publiczne na Facebook.

3.2 Uczestnik może wykonać Zadanie Konkursowe więcej niż jeden raz.

3.3 Wybrane przez komisję konkursową zgłoszenia zostaną opublikowane w poście konkursowym w kanałach społecznościowych Organizatora konkursu na Facebook na profilu https://www.facebook.com/whisbear/oraz na Instagramie na profilu https://www.instagram.com/whisbearprofile Google+ Whisbear The Humming Bear, a także oraz kreacjach reklamowych emitowanych w Internecie.

3.4 Organizator ma prawo odmówić przyjęcia Pracy konkursowej w przypadku, gdy przesłana przez Uczestnika praca jest niskiej wartości artystycznej, a także w przypadku pracy przedstawiającej treści: obraźliwe, niezgodne z zasadami współżycia społecznego, dyskryminujące płeć/rasę/narodowość/język/religię, sprzeczne z obowiązującym prawem/dobrymi obyczajami, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, naruszające prawa i/lub dobre imię osób trzecich, Organizatora lub Fundatora, oraz prac zawierających treści obraźliwe/wulgarne/groźby skierowane pod adresem osób trzecich lub w innym uzasadnionym przypadku.

3.4 Przesyłając Pracę konkursową Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w Regulaminie.

3.6 Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości listownie na adres Organizatora odebranej do dnia rozstrzygnięcia Konkursu, który nastąpi 16 września 2019 roku.

3.7 Organizator ma prawo zawiesić lub wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania zgłoszenia w sposób niezgodny z Regulaminem oraz innego naruszenia przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia praw osób trzecich, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia podejmowania przez Uczestnika działań mogących mieć wpływ na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez wiadomość na Facebook lub Instagramie. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

3.8 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook oraz Instagram, ani jego właścicielem czy administratorem. Wszelkie pytania oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook.

 

4. PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)

 

4.1. Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Pracy konkursowej oświadcza, iż posiada pełnię praw autorskich do takiej pracy. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem Pracy konkursowej oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania Pracy konkursowej w Internecie jest uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie z nadesłanej Pracy konkursowej przez Organizatora oraz Fundatora na polach eksploatacji określonych w ust. 4.7 poniżej. W przypadku, gdyby Praca konkursowa przedstawiała wizerunki osób trzecich, Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że posiada zgody wszystkich osób przedstawionych na Pracy konkursowej bądź w przypadku osób niepełnoletnich – zgody wszystkich opiekunów prawnych/przedstawicieli prawnych (których opieka jest nieograniczona w jakimkolwiek sposób)- na wykorzystanie wizerunku osób przedstawionych w Pracy konkursowej zgodnie z pkt. 4.3. Uczestnik:

 1. wyraża zgodę nawykorzystaniePracy konkursowej przez Organizatora oraz Fundatora w celu promocji produktów sprzedawanych pod marką Whisbear oraz hotelu Bacówka Radawa & SPA, jak również samej marki Whisbearoraz hotelu Bacówka Radawa & SPA,
 2. wyraża zgodę na nie podpisywanie Pracy konkursowej oraz jakichkolwiek ich opracowań jego, autora, osób utrwalonych na Pracy konkursowej lub dziecka imieniem i nazwiskiem ani żadnymi pseudonimami,
 3. upoważnia Organizatora oraz Fundatora do wykonywania w jego/osób trzecich imieniu wszelkich przynależnych mu/im autorskich praw osobistych do Pracy konkursowej, w tym w szczególności prawa do: i) nadzoru autorskiego; ii) nienaruszalności formy i treści Pracy konkursowej oraz do jej rzetelnego wykorzystania (integralność).

4.2.  Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do Pracy konkursowej, która została przez tego Uczestnika zgłoszona do udziału w Konkursie jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora oraz Fundatora, w szczególności do poniesienia opłat za ich zamieszczenie i udostępnienie w social mediach na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

4.3.  W przypadku, gdy w ramach zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnik Konkursu zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w sieci Internet, w prasie, telewizji, jak również na wszelkich nośnikach reklamowych (w tym ulotki, standy, display, outdoor), na polach eksploatacji określonych w ust. 4.7 poniżej.

4.4.  Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator lub Fundator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Pracy konkursowej i wizerunków uwiecznionych na tejże pracy.

4.5.  Nadesłanie Pracy konkursowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rzecz Organizatora oraz Fundatora na nieodwołalne i nieodpłatne wykorzystywanie wizerunków osób przedstawionych na przesłanych Pracach konkursowych oraz do wielokrotnego ich wykorzystywania, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji określone w ust. 4.7 poniżej, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych prac na łamach wszystkich serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora lub Fundatora. W przypadku, gdy Praca konkursowa zawiera wizerunek osoby niepełnoletniej, zgłaszający oświadcza, że posiada zgody obojga opiekunów prawnych na rozpowszechnianie wizerunku dziecka na warunkach opisanych Regulaminem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 4.7.

4.6.  Nadesłanie zgłoszenia wraz z Pracą konkursową jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi oraz Fundatorowi licencji niewyłącznej do nieograniczonego terytorialnie ani czasowo korzystania i rozporządzania przesłanej w ramach zgłoszenia Pracy konkursowej, na polach eksploatacji określonych w ust. 4.7 poniżej. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Fundatorowi zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Prac konkursowych tj. w szczególności przeróbek i adaptacji. Udzielenie Organizatorowi oraz Fundatorowi licencji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje z chwilą przesłania zgłoszenia wraz z Pracą konkursową w Konkursie.

4.7. Licencja o której mowa w p. 4.6. powyżej dotyczy wykorzystania Prac konkursowych, w całości, jak i we fragmentach w kraju i poza jego granicami i obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności:

 1. utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy konkursowej i jej egzemplarzy oraz opracowań Pracy konkursowej i jej egzemplarzy każdą techniką, w tym w szczególności drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, w tym m.in. wszelkiego rodzaju papierze, materiałach włókienniczych, plastikowych, metalowych, sztucznych, nośnikach elektronicznych, optycznych, magnetycznych, cyfrowych, laserowych,
 2. wprowadzanie do pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera, i wprowadzanie do sieci komputerowych, w tym Internetu, extranetu, sieci wewnętrznych (np. typu intranet), jak również przesyłanie w ramach w/w sieci, w tym w trybie on-line, przetwarzanie w pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera,
 3. rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu, wypożyczanie, najem, dzierżawa, użyczanie, udostępnianie w innych formach Pracy konkursowej i jej egzemplarzy oraz opracowań Pracy konkursowej i jej egzemplarzy utrwalonych i zwielokrotnionych każdą techniką, w szczególności określoną w punkcie [a] powyżej, i przy zastosowaniu każdej techniki udostępniania, w szczególności określonej w punkcie [b] powyżej,
 4. publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie,
 5. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 6. korzystanie z Pracy konkursowej oraz jej opracowań w celu promocji lub reklamy Organizatora lub Fundatora we wszelkich materiałach promocyjnych lub reklamowych, g.dokonywania modyfikacji, obróbki graficznej na co Uczestnik akceptując Regulamin niniejszym wyraża zgodę, jak również potwierdza, iż zgoda obejmuje także wszystkie opracowania i zmiany Pracy konkursowej, w tym również wykonywać opracowania oraz eksploatować tak powstałe nowe wersje Pracy konkursowej, zgodnie z zakresem praw zawartych w niniejszym punkcie 4 „Prawa autorskie (licencja)”.

4.8.  Uczestnik dokonujący zgłoszenia do Konkursu upoważnia Organizatora oraz Fundatora do udzielenia sublicencji w zakresie praw określonych w ust. 4.5-4.7, oraz do wykonywania w jego imieniu osobistych praw autorskich do Pracy konkursowej oraz do wprowadzania zmian w Pracy konkursowej, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z Pracy konkursowej. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania swych autorskich praw osobistych w sposób naruszający uzasadnione interesy Organizatora oraz Fundatora.

4.9.  Nadesłanie zgłoszenia wraz z  Pracą Konkursową jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi oraz Fundatorowi w formie nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do publikacji w wydawanych przez nich serwisach internetowych oraz do publikowania w prasie: imienia i nazwiska Uczestnika, a w przypadku zdobycia przez Uczestnika nagrody także wizerunku Uczestnika lub osoby ukazanej w Pracy konkursowej.

4.10. Organizator oraz Fundator mają prawo usunąć opublikowane Prace konkursowe, które   zawierać będą treści obraźliwe, niezgodne z zasadami współżycia społecznego, dyskryminujące płeć/ rasę/ narodowość/ język/ religię, sprzeczne z obowiązującym prawem/ dobrymi obyczajami, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, naruszające prawa i/lub dobre imię osób trzecich/ Organizatora lub Fundatora, zdjęcia obraźliwe/ wulgarne/ zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich lub w innym uzasadnionym przypadku.

4.11. Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla autorów Prac konkursowych zgłoszonych w Konkursie.

4.12. Zgoda Uczestnika na wykorzystanie wizerunku dziecka obejmuje wykorzystanie wizerunku w dowolnym utworze oraz w innych materiałach nie noszących cech utworu w rozumieniu prawa autorskiego na polach eksploatacji określonych powyżej, jak również obejmuje dowolne dysponowanie takimi Pracami konkursowymi w działalności gospodarczej Organizatora oraz Fundatora, w tym przekazywanie ich osobom trzecim, modyfikowanie wizerunku i zdjęć, z zastrzeżeniem że takie zmiany będą zgodne z dobrymi obyczajami.

4.13. Udzielenie Licencji nastąpi bez konieczności podpisywania w tym zakresie jakiegokolwiek dodatkowego oświadczenia.

4.14. Organizator oraz Fundator nie są̨ zobowiązani do rozpowszechniania Prac konkursowych.

 

5. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

 

5.1 O przyjęciu Pracy konkursowej decyduje czas jej wpłynięcia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

5.2 Konkurs jest jednoetapowy.

5.3 Komisja Konkursowa dokona oceny wszystkich nadesłanych Prac konkursowych biorąc pod uwagę ich wartość artystyczną, oryginalność oraz jakość i wybierze 3 laureatów(zwanych osobno „Laureatem”).

5.4 1 (jeden) Uczestnik może być autorem zgłoszenia 1 (jednej) Pracy konkursowej, której przyznano status Laureata.

5.5 Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5.6 W skład Komisji Konkursowej konkursowego wchodzą: Urszula Miśko (Whisbear sp z o.o.), Patrycja Miller (Whisbear sp z o.o.), Katarzyna Borejko  (Whisbear sp z o.o.) oraz Julia Sielicka – Jastrzębska (Whisbear sp z o.o.).

5.7 Organizator sporządzi i będzie przechowywać przez 5 lat od momentu rozstrzygnięcia Konkursu listę Laureatów, dokumenty wydań nagród, dokumenty poboru podatku,jeśli będzie konieczny i dane nagrodzonych Uczestników.

5.8 Organizatorowi przysługuje prawo wyboru alternatywnej Pracy konkursowej – Laureata, spośród prac konkursowych, gdy:

 1. Uczestnik, którego Praca konkursowa została wybrana nie skontaktuje się z Organizatorem w trybie określonym w niniejszym Regulaminie celem realizacji prawa do nagrody,
 1. Uczestnik, którego Praca konkursowa została wybrana nie jest uprawniony do udziału w Konkursie,
 2. Organizator nie otrzyma od Uczestnika, którego Praca konkursowa została wybrana w momencie wskazanym przez Organizatora wszystkich ustalonych dokumentów/ danych lub uzyska niepoprawne dokumenty/ dane,
 3. Organizator uzyska wiarygodną informację, że zgłoszenie lub wybrana Praca konkursowa narusza warunki Regulaminu,
 4. Uczestnikowi została już przyznana nagroda w Konkursie.

 

6. NAGRODY

 

6.1 Laureat pierwszego miejsca danej edycji Konkursu otrzyma nagrodę w postaci Weekendowego wyjazdu (2 noclegi wraz ze śniadaniem i obiadokolacją) dla max 5 osób (2 osoby dorosłe + 3 dzieci) do hotelu Bacówka Radawa & Spa wraz z pakietem SPA – 2 masaże klasyczne ( w terminie październik – listopad 2019 z wyłączeniem weekendów 01.11.2019-03.11.2019 oraz 09.11.2019-11.11.2019) – o łącznej wartości 2000 PLN.

Laureat drugiego i trzeciego miejsca danej edycji Konkursu otrzyma nagrodę w postaci Weekendowego wyjazdu  (2 noclegi wraz ze śniadaniem i obiadokolacją) dla max 5 osób (2 osoby dorosłe + 3 dzieci)  do hotelu Bacówka Radawa & Spa ( w terminie październik – listopad 2019 z wyłączeniem weekendów 01.11.2019-03.11.2019 oraz 09.11.2019-11.11.2019)- o łącznej wartości 2000 PLN każdy.

6.2  Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych zdjęć przesłanych przez Uczestników w profilach społecznościowych organizatora i fundatora. O publikacji decyduje Komisja Konkursowa biorąc pod uwagę ich wartość artystyczną, oryginalność oraz jakość.

6.3  Laureat nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie.

6.4  Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.

6.5  Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie https://www.facebook.com/whisbear/  dnia 16 września 2019 roku.  

6.6  Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość lub/i komentarz pod zgłoszonym zdjęciem w kanałach społecznościowych, w terminie 16.09 do godziny 23:59.

6.7  Laureat zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w terminie 3 dni roboczych, liczonych od dnia i godziny, w którym nastąpiło przekazanie informacji o wygranej, pod rygorem utraty prawa do nagrody, celem ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do nagrody.

6.8  Laureat zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych w celu realizacji prawa do nagrody.

6.9  Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Laureata dodatkowych danych ponad wskazane wcześniej, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku.

6.10  Sposób realizacji nagrody przez Laureata zostanie ustalony w porozumieniu z Laureatem przez Organizatora.

6.11  Imię i nazwisko Laureata wraz z praca konkursową, która otrzymała nagrodę, może zostać opublikowane na stronie https://www.facebook.com/whisbear/zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

6.12  Laureat nieodwołalnie traci prawo do nagrody, jeżeli:

  • nie potwierdzi realizacji prawa do nagrody w terminie ustalonym w Regulaminie;
  • przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane;
  • nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;
  • w innych wypadkach określonychw niniejszym Regulaminie.

6.13  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn od Organizatora niezależnych.

6.14  Odpowiedzialność Organizatora wobec Laureata w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości nagrody.

 

7. OBOWIĄZEK PODATKOWY

 

Do nagrody, której wartość przekracza 2 000 zł, zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, w kwocie stanowiącej 11,11 % wartości nagrody. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczana jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Laureatowi nagrody, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.).”

 

8. DANE OSOBOWE

 

8.1  Pełna treść Regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora w dniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 oraz na stronie https://www.facebook.com/whisbear/  w czasie trwania Konkursu i w terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia.

8.2  Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu.

8.3  Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.

8.4  Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.

8.5  Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Whisbear sp. z o.o. ul. Zielona  32, 02 – 913 Warszawa lub przez email: contact@whisbear.com

8.6  Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą Uczestnik Konkursu może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Whisbear sp. z o.o., ul. Zielona 32, 02 – 913 Warszawa lub przez email: contact@whisbear.com

8.7  Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia jego zwycięzców. Dane osobowe Laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu opublikowania ich na stronie konkursowej oraz przekazania nagrody. Na stronie konkursowej opublikowane zostanie imię i nazwisko Laureata Konkursu (tak, aby Laureat w łatwy sposób dowiedział się o wygranej). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda, którą wyraża Uczestnik poprzez tzw. wyraźne działanie potwierdzające czyli wysłanie do Organizatora zgłoszenia konkursowego i/lub wzięcie udziału w Konkursie. O tym, kto zostanie Laureatem Konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa. Jeżeli przekazanie nagrody będzie wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego, Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Laureatów także,aby wypełnić ciążące na nim obowiązki wynikające z przepisów prawa.

8.8  Jeżeli w związku z udziałem w Konkursie Uczestnik złoży reklamację, Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celu zarejestrowania oraz rozpatrzenia reklamacji. Podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na konieczności weryfikacji zgłoszenia Uczestnika oraz możliwości obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

8.9  Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w czasie trwania Konkursu, a także przez okres, w którym zgodnie z Regulaminem Konkursu przysługuje Uczestnikowi prawo do złożenia reklamacji. Organizator przestanie przetwarzać dane wcześniej jeżeli Uczestnik wycofa zgodę na ich przetwarzanie. W związku z wydaniem nagrody Zwycięzcy Konkursu, dane osobowe Laureata będą znajdować się w dokumentacji podatkowej a Organizator będzie je przechowywał do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.

8.10  Organizator będzie przekazywać dane osobowe Uczestników Konkursu dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem i tylko zgodnie z poleceniami Organizatora.

8.11  W związku z wygraniem przez Laureata Konkursu nagrody, Organizator przekaże dane Laureata firmie Bacówka Radawa & Spa, w celu możliwości dokonania rezerwacji w hotelu.

8.12  Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).

8.13  Uczestnik Konkursu ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadku gdy Organizator przetwarza je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 6. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Organizator przesłała dane Uczestnika do innego administratora. Jednakże Organizator prześle dane jeśli jest to technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, Uczestnik musi skontaktować się z Organizatorem lub z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 6.5 i 6.6 powyżej.

8.14 Do momentu zakończenia Konkursu, każdy Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, wysyłając na adres e-mail: contact@whisbear.com wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”. W treści wiadomości Uczestnik musi podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, którego użył w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek nagrody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.15 Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.16 Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zgłoszenia konkursowego uniemożliwi jednak wzięcie udziału w Konkursie.

 

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

9.1  Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora: Whisbear sp z o.o.. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielonej 32, 02-913 Warszawa, z dopiskiem reklamacja KONKURS Wakacje z Whisbear. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, decyduje data wpłynięcia reklamacji na adres Organizatora. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane.

9.2  Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również powód reklamacji.

9.3 O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru reklamacji przez Organizatora.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

10.1  Organizator nie zapewnia i nie ponosi kosztów niezbędnych do udziału w Konkursie oraz nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe podczas lub w związku z udziałem w Konkursie.

10.2  Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

10.3  Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Internet będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji/emisji.

10.4  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych.

10.5  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu.

10.6  Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych, zmian specyfikacji nagród oraz zmian wymaganych zmianami przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie https://www.facebook.com/whisbear/ 

10.7  Organizator ustanawia adres do korespondencyjny dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem: Whisbeaer Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielonej 32, 02-913 Warszawa.

10.8  Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia, unieważnienia lub zakończenia Konkursu, jeśli nie ma gwarancji, że zostanie przeprowadzony w sposób uczciwy lub prawidłowy, np. z powodów technicznych, a także do przedłużenia oraz zorganizowania kolejnej edycji Konkursu, a także w każdym innym przypadku według uznania Organizatora.

10.9  Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 17 marca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.).

Warszawa, dn. 01.08.2019r.

 

Koszyk
Brak produktów w koszyku
Kontynuuj Zakupy