REGULAMIN KONKURSU “#imiedlapluszaka”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „#imiedlapluszaka” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
2. Organizatorem jest Whisbear Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szczęsna 26,
02-454, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000555169, NIP:
7010481536, adres e-mail: contact@whisbear.com
3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
4. Fundatorem nagrody jest Organizator.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.instagram.com/whisbear_poland/
(zwanymi dalej “Fanpage”)
6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat
Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art.
221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące
użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Instagram.com; które zaakceptowały
niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”). Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat
18, mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów
prawnych.
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do
Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą
procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu
Instagram;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem
w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram;
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3 MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy “) na
portalu społecznościowym Instagram na profilu Organizatora pod adresem
https://www.instagram.com/p/CzyvibYiIUh/?fbclid=IwAR1LPpKadACbvK9fh28cwslGQnThtJCLm3Dqz
4Xoqt3KpjohsvFVCvNpFQg&img_index=1
2. Konkurs trwa od 18 listopada 2023 roku (od chwili opublikowania posta na profilu
Organizatora) do 25 listopada 2023 roku do godziny 11:59.
3. Rozwiązanie konkursu nastąpi w dniu 25 listopada 2023 roku, ogłoszenie wyników nastąpi
tego samego dnia (przed północą) na portalu społecznościowym Instagram na profilu
Organizatora.

§ 4 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy na Instagramie pod postem konkursowym w dniach
18.11.-25.11.2023 r. skomentować post konkursowy podając propozycję imienia dla jednego
(bądź dwóch czy trzech) pluszaków Whisbear: misia sensorycznego, leniwca oraz kurki.
Dodatkowo każdy uczestnik powinien udostępnić post na swoim profilu (w relacji bądź jako
post), zaprosić dwóch znajomych do uczestnictwa poprzez oznaczenie ich w komentarzu, a
także być obserwatorem profilu @whisbear_poland.
2. Informacje o konkursie będą dostępne pod adresem
https://www.instagram.com/whisbear_poland/
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora, pod adresem

REGULAMIN KONKURSU #imiedlapluszaka

§ 5 NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano nagrody dla trzech osób, są to trzy szumiące przytulanki
odpowiadające zwycięskim imionom dla osób wyłonionych spośród uczestników, które biorą
udział w konkursie, realizując zadania wskazane w poście na Fanpage’u Organizatora.
2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego
na Fanepage’u portalu Instagram https://www.instagram.com/whisbear_poland/

3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego
rodzaju.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny
ani żadna inna nagroda.

§ 6 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy i subiektywnej oceny
nadesłanych zgłoszeń konkursowych, zamieszczonych pod postem konkursowym na
Fanpage’u portalu Instagram https://www.instagram.com/whisbear_poland/
2. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni trzy zwycięskie propozycje imion.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania opublikowanych komentarzy pod
postem konkursowym, na stronie i w social mediach w celach promocyjnych.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Instagramie w ciągu 5 dni roboczych od
momentu zakończenia konkursu.
5. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta
konkursowego na Fanpage’u portalu Instagram
https://www.instagram.com/whisbear_poland/
6. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie wiadomości
mailowej  na adres contact@whisbear.com z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjny
c. numer telefonu
d. adres mailowy
7. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy w terminie do 5 dni roboczych
od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w pkt 5.
8. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora za pomocą firmy kurierskiej na adres
wskazany przez Zwycięzcę.

§ 7 REKLAMACJE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez każdego Uczestnika Konkursu bezpośrednio na
adres email: contact@whisbear.com

2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz opis
okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Składający reklamację zostanie
powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora drogą elektroniczną na
adres wskazany w treści reklamacji.
3. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego
Organizator powiadamia Uczestnika Konkursu zgłaszającego reklamację.

§ 8 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnik, akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, oświadcza, że wyraża zgodę
na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie koniecznym do przeprowadzenia
niniejszego Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu na Profilu oraz przyznania nagród w
Konkursie.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Whisbear spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęsna 26, 02-454, Warszawa, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000555169 REGON: 361374040, NIP: 7010481536, o kapitale zakładowym 10500 zł
(słownie: osiem tysięcy osiemset) złotych, (dalej „ADO”).
3. Kontakt z ADO możliwy jest pod adresem e-mail: contact@whisbear.com
4. ADO informuje, że każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane
osobowe oraz prawo do ich poprawienia.
5. ADO oświadcza, że nie przetwarza i nie zamierza przetwarzać danych wrażliwych
(sensytywnych) w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 9 PODATEK DOCHODOWY

1. Nagrody otrzymane przez Uczestników Konkursu stanowią dochód związany z
uczestnictwem w Konkursie w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn.
zm.) (zwana dalej “ustawą o pdof”).

2. W przypadku, gdy wartość nagrody, otrzymanej przez Uczestnika Konkursu będącej
towarem nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
3. W przypadku gdy wartość nagrody otrzymanej w Konkursie przekracza kwotę, o której
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zwycięzcy otrzymają dodatkowe nagrody pieniężne,
które nie będą wydawane zwycięzcom i zostaną przeznaczone na pokrycie zryczałtowanego
podatku od nagród.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
Regulamin stanowi jedyną podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego
Uczestników oraz Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, a
zmiany wchodzą w życie z dniem zamieszczenia informacji zmian na Profilu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia Konkursu w każdym
czasie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na Profilu.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym
Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.

Nawigacja
Zamknij

Mój Koszyk

Zamknij

Lista Życzeń

Great to see you here!

Hasło zostanie wysłane na podany adres email.

Twoje dane osobowe zostaną użyte do obsługi twojej wizyty na naszej stronie, zarządzania dostępem do twojego konta i dla innych celów o których mówi nasza polityka prywatności.

Masz już konto?

Zamknij

Zamknij

Kategorie